Thiên Đường Và Địa Ngục Trong Đạo Phật – Heaven And Hell In Buddhism
Niết Bàn không phải là một cõi, nơi mà có cuộc sống. Niết Bàn có nghĩa là ‘dập tắt ngọn lửa’ – dập tắt đi những ngọn lửa, những lý do gây ra vòng sinh tử luân hồi – thế nên, Niết Bàn cũng có nghĩa là không-có sự tái sinh. Niết Bàn không thể được diễn tả theo kinh nghiệm bình thường của chúng ta, vì như thế thì rất hạn chế. Niết Bàn thì không lệ thuộc vào luật nhân quả, cho nên Niết Bàn thì vĩnh viễn.
Nirvana is not a realm where there is life. Nirvana means ‘extinguish the fire’, ending the cycle of birth and death. So, Nirvana also means no more rebirth. Nirvana cannot be expressed in normal experience of us, because it was very limited. Nirvana is not subject to the law of cause and effect. So,Nirvana is permanent.
1. ĐẠO PHẬT KHÔNG CÔNG NHẬN MỘT VỊ THƯỢNG ĐẾ, LÀ MỘT NGƯỜI SÁNG TẠO RA VŨ TRỤ. NHƯ VẬY, ĐẠO PHẬT ĐÃ GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ NGUỒN GỐC CỦA TRÁI ĐẤT, VÀ VŨ TRỤ? 1. BUDDHISM DOES NOT RECOGNISE A CREATOR GOD. HOW IS THE ORIGIN OF THE EARTH AND THE UNIVERSE EXPLAINED IN BUDDHISM?
Đây là một trong những câu hỏi mà Đức Phật đã không trả lời. Đức Phật nhận biết rằng, bất cứ câu trả lời nào của ngài, cũng sẽ tạo ra những sự bất đồng ý kiến, và sẽ có sự tranh luận kéo dài trong nhiều ngày. Đức Phật nói rằng, “Không ai có khả năng biết được, sự bắt đầu của thế giới luân hồi (trong các cuộc sống diễn tiến liên tục, ở trong vòng sinh tử). Con người vì thiếu hiểu biết, và bị trói buộc bởi lòng ham muốn, họ đãng trí, và hay đi lang thang, nên họ không thể nào nhận biết được nguồn gốc của con người.
This was one of the questions at which the Buddha remained silent. The Buddha realized that any answer would create much controversy and argument. The Buddha said, “Without cognizable beginning is this samsara (cycle of existence). The earliest point of beings who, obstructed by ignorance and fettered by craving, wander and fare on, is not to be perceived”.
Vũ trụ, và các thành phần của vũ trụ, phải tuân theo luật tuần hoàn của sự sinh ra, của sự chết đi, và của sự tái sinh, do đó thời điểm tuyệt đối khởi đầu của vũ trụ thì không-thể-nghĩ-bàn.
The universe and its components are subject to the cyclic law of birth, death and rebirth, therefore an absolute beginning is inconceivable.
2) DÂN SỐ CỦA CON NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC TĂNG LÊN NHIỀU-TRIỆU NGƯỜI TRONG NHIỀU-NĂM. THEO Ý NGHĨA CỦA SỰ TÁI SINH, CHÚNG TA GIẢI THÍCH ĐIỀU NẦY NHƯ THẾ NÀO? 2. THE HUMAN POPULATION ON EARTH HAS BEEN INCREASING BY THE MILLIONS OVER THE YEARS. HOW CAN THIS BE EXPLAINED IN TERMS OF REBIRTH?
Theo các bản văn cổ, có vô số các hệ thống thế giới trong vũ trụ. Trái đất (là một cõi nhỏ không đáng kể trong vũ trụ), không phải là nơi duy nhất có sự sống tồn tại. Người ta nói rằng có ba-mươi-mốt cõi (thế-giới), hoặc là nơi chốn có các sinh vật trong vũ trụ, và trái đất nơi con người cư ngụ chỉ là một trong số các cõi nầy. Một chúng sinh được sinh ra từ một cõi nào đó, tùy thuộc vào nghiệp của họ. Đức Phật nói rằng số lượng của chúng sinh trong vũ trụ lớn đến nỗi, chúng ta không thể nào đếm hết được. Do đó, chúng sinh được sinh ra trong cõi người, có thể đã đến từ một trong ba-mươi-mốt cõi nói trên.
According to the ancient texts, there are countless world systems in the universe. The earth (an insignificant speck in the universe) is not the only place where life exists. It is said that there are thirty-one realms or states of existence in the universe and human realm is just one of them. A being is born to a particular realm depending on his accumulated karma. The Buddha said that the number of beings in the universe is so vast that it cannot be counted. Therefore beings can be born from any of these realms into the human realm.
3) THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC, CÓ THẬT KHÔNG? IS THERE A HEAVEN AND A HELL?
Các kinh sách Phật Giáo nói rằng có ba-mươi-mốt cõi, hoặc là nơi chốn có các sinh vật trong vũ trụ, kể cả cõi người. Chúng sinh được sinh ra trong một cõi nào đó, tùy thuộc vào nghiệp đã tích lũy của họ.
The Buddhist texts states that there are thirty one realms or states of existence in the universe, including that of humans. Beings are born into a particular realm depending of their accumulated karma.
Cõi thấp kém hơn cõi người, gồm có bốn cõi (A Tu La, Ngạ Quỷ (Quỷ Đói), Súc Sanh (Súc Vật), và Địa Ngục) được mô tả như là những cõi không-có-hạnh-phúc. Những chúng sinh bị sinh ra trong những cõi nầy, là do kết quả của những nghiệp bất thiện mà họ đã làm. Những chúng sinh tham lam quá mức, và có quá nhiều sự dính mắc vào của cải thế gian, có thể bị tái sinh vào cõi Ngạ Quỷ, và họ có thể bị lôi kéo đến nơi mà họ bị dính mắc.
There are four realms below the human: Asuras, Peta (devil), animal and hell. These realms are described as unhappy states of existence. Beings are born into these states as a result of their unwholesome karma. Excessive greed and attachment to worldly belongings may cause re-birth in the Peta realm and be drawn to the place of attachment.
Cõi cao đẹp hơn cõi người là cõi Trời Chư-Thiên, và cõi Trời Phạm-Thiên. Khi chúng-sinh ở cõi cao hơn, thì sinh hoạt trong cuộc sống của họ có nhiều sự khôn khéo, và sự thông minh hơn, và những chúng sinh nầy có nhiều tuổi thọ hơn.
Above the human realm are the Deva (fairy) and Brahma (heaven) realms. As the level of realms becomes higher, more subtle is the state of existence and longer is the life span.
Những Chư-Thiên có hình tướng vật chất được cấu tạo từ những chất liệu tinh tế hơn so với cõi người. Họ có những giác quan giống như người, và họ tận hưởng cuộc sống với nhiều khoái lạc. Họ cũng có thể có nhiều phép thần thông.
The Devas have physical forms which are composed of more subtle material than that in the human realm. They possess physical senses as in humans and enjoy a life of great pleasure. They may also possess supernormal powers.
Cõi Trời Phạm-Thiên được mô tả là cõi vừa có hình-tướng, và cũng là cõi không-có-hình-tướng. Trong cõi không-có-hình-tướng, họ hoàn toàn không có thân thể vật chất. Họ sống vượt ra khỏi các cảm giác về vật lý, và họ sống trong trạng thái bình an.
The Brahma realm are described as form and formless states. In the formless states, the beings are devoid of any material bodies. They transcends all physical sensations and exist in a state of equanimity.
Chúng-sinh ở trong những cõi cao hơn, được mô tả như những Thiên Nhân, và tuổi thọ của họ được biết là kéo dài hàng tỷ năm, so với cuộc sống ở cõi người. Đấy cũng là lý do tại sao chúng ta gọi họ là những vị “Thần” hoặc vị “Trời.”
Beings in these higher realms are described as celestial beings and their life span is said to last billions of years relative to earthly life. It may well be that so called ‘gods’ are such beings.
Mặc dù tuổi thọ của chúng-sinh ở những cõi cao hơn kéo dài nhiều triệu năm, so với trái đất, nhưng cuối cùng, rồi họ cũng phải chết, vì cuộc sống trong tất cả các cõi nầy đều là có điều kiện. Đó là, sự hoạt động của luật nhân quả, và tất cả mọi sự vật có điều kiện là vô thường.
Even though the life-spans in these higher realms of existence last millions of years relative to earth, they eventually come to an end, since the existence in all these realms are conditioned: that is, the laws of cause and effect operate, and all conditioned things are impermanent.
Đấy là ý nghĩa của các thuật ngữ ‘Thiên Đường’ và ‘Địa Ngục’ trong giáo lý của Phật Giáo. Cho nên, trong Đạo Phật, không có cõi trời vĩnh viễn, hoặc là địa ngục vĩnh viễn, giống như các tôn giáo khác đã giảng dạy.
This is what is meant by the terms ‘heaven’ and ‘hell’ in Buddhist teachings: there are no permanent heavens or hells as taught in other religions.
4) NIẾT BÀN KHÁC BIỆT VỚI THIÊN ĐƯỜNG VĨNH-CỬU, MÀ ĐÃ ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG NHỮNG TÔN GIÁO KHÁC, NHƯ THẾ NÀO? HOW IS NIBBANA DIFFERENT FROM THE EVERLASTING HEAVEN, AS TAUGHT IN SOME RELIGIONS?
Niết Bàn không phải là một cõi, nơi mà có cuộc sống. Niết Bàn có nghĩa là ‘dập tắt ngọn lửa’ – dập tắt đi những ngọn lửa, những lý do gây ra vòng sinh tử luân hồi – thế nên, Niết Bàn cũng có nghĩa là không-có sự tái sinh. Niết Bàn không thể được diễn tả theo kinh nghiệm bình thường của chúng ta, vì như thế thì rất hạn chế. Niết Bàn thì không lệ thuộc vào luật nhân quả, cho nên Niết Bàn thì vĩnh viễn.
Nibbana is not a realm of existence. Nibbana literally means ‘blowing out’ – blowing out the causes that produce results in the cycle of life – hence there will be no rebirth. Nibbana cannot be described in terms of our normal experience, which is so limited. Nibbana is not subject to the law of cause and effect, therefore it is permanent.
Niết Bàn là một trạng thái chúng ta đạt được, khi chúng ta hãy còn sống; đây không phải là một điều gì đó chúng ta đạt được sau khi chết. Niết Bàn mà chúng ta đạt được là kết quả do những nỗ lực của chính chúng ta, chứ không phải là kết quả do sự phán xét của một vị thần, hoặc một vị Thượng Đế.
Nibbana is a state to be attained whilst we are still alive; it is not something we reach after death. It is to be attained as a result of our own efforts, not from the judgment of a divine being.
5) CON NGƯỜI CÓ THỂ TÁI SINH LÀM SÚC VẬT, HOẶC LÀ CÂY CỎ, HAY KHÔNG? CAN HUMANS BE REBORN AS ANIMALS OR TREES?
Theo giáo lý, súc vật là chúng sinh cũng giống như con người, bao gồm sự kết hợp của tâm-và-thân (nama-rupa). Súc vật cũng không thể nào tránh khỏi nghiệp, giống như con người. Một chúng sinh bị sinh ra trong cõi súc sinh (là cõi thấp kém hơn cõi người) là kết quả của nghiệp bất thiện.
According to the teachings, animals are sentient beings just as humans, comprised of mind-matter (nama-rupa) combination. They are subject to the same karmic laws as humans. A being may be born in the animal realm (which is classed below that of human) as a result of unwholesome karma.
Cây cỏ không phải thuộc loại có thần thức (vinnana), giống như con người, cho nên, con người bị tái sinh thành cây cỏ là điều không thể xảy ra được.
Plants do not have the type of consciousness (vinnana) inherent in a sentient being, therefore rebirth as a plant or tree is not possible.
http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/nq-nb-lh/18673-thien-duong-va-dia-nguc-trong-dao-phat-tu-vien-phat-giao-luan-don.html
http://www.gdptvn-hoaky.com/Ban_Nghien_Cuu_Huan_Luyen/TL_PP_NganhThieu/CaiTien_TT/TT_03_LyLuanHoi.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *