Đây là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi sanh tử. Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát.

Threefold training, or three studies or endeavors of the non-outflow, or those who have passionless life and escape from transmigration. The Threefold study of “Precept-Concentration-Wisdom” completely encloses itself in the Eightfold Noble Path is eight main roads that any Buddhist must tread on in order to achieve enlightenment and liberation.

Tam Vô Lậu này phải được vận dụng tu tập cùng với nhau. Không có một lậu nào được tu tập – vận dụng riêng lẻ với hai lậu còn lại. Giới củng cố Định, và Định trở lại thúc đẩy Tuệ.

One can not function independently of the others. Virtue or regulated behavior strengthens meditation and meditation in turn promotes Wisdom.

1. Giới – Sila (Discipline)

Trì giới có nghĩa là ngưng không làm những việc xấu ác. Đồng thời, làm tất cả những việc thiện lành. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Giới luật trong Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch.

Learning by the commandments or cultivation of precepts means putting a stop to all evil deeds and avoiding wrong doings. At the same time, one should try one’s best to do all good deeds. The aim of Buddhism morality is the control of our verbal and physical action, in other words, purity of speech and action. This is called training in virtue.

2. Định – Dhyana (Meditation)

Định tức là Thiền Định, là phép luyện cho tâm được định tĩnh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không tu luyện cho tâm định tĩnh. Định là phép tu tap nhờ đó người ta đi đến yên tịnh. Định giúp làm yên tĩnh những nhiễu loạn tinh thần.

Samadhi refers to Dhyana, meditation, trance, or training the mind. In the same manner as in (1), in Buddhism, there is no so-called cultivation without concentration, or training the mind. Meditation is the exercise to train oneself in tranquilization. Meditation (training the mind) calms mental disturbance.

Nếu chỉ tu tập đến Định thì sẽ không giải thoát được, mà định là con đường để dẫn tới chánh kiến – một trong các chi của Bát Chánh Đạo.

The development of concentrative calmness itself is never an end of the deliverance, means to the gaining of Right Understanding, the first factor of the Eightfold Noble Path.

3. Tuệ – Prajna (Wisdom)

Theo Phật giáo, giới là quy luật giúp chúng ta đề phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh để tu tập thiền định ở bước kế tiếp hầu đat được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu tập giới và định.

According to Buddhism, precepts are rules which keep us from committing offenses. When we are able to refrain from committing offenses, our mind is pure to cultivate meditation in the next step to achieve the power of concentration. The resulting wisdom, or training in wisdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *