Âm Hán:
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.
REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.
Âm Phạn:
Rê pa rê pa tê, ku ha ku ha tê, tờ ra ni tê, ni ga la ri tê, vi ma ri tê, ma ha ga tê, xăng tim kờ ri tê, xóa ha.

REPA REPATE,
KUHA KUHATE,
TRANITE,
NIGALA RITE,
VIMARITE,
MAHA GATE,
SANTIM KRITE,
SVAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *