Giải nghĩa căn bản Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang (Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư) – Huyền Thanh

_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyển Hạ có ghi nhận Chân Ngôn của 7 Đức Phật Dược Sư tên là Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang:
TADYATHĀ: KUME KUME, INI ME DEHI, MATI MATI, SAPTA-TATHĀGATA-SAMĀDHI ADHIṢṬHITE
ATE MATE PARIPĀPA ŚODHANE, SARVA PĀPA NĀŚAYA
BUDDHE BUDDHA-UTTAME UME KUME BUDDHA-KṢATRA PARIŚODHANE
DHARME NI DHARME MERO MERO MERUŚIKHARE, SARVA AKĀLA-MṚTYU NIVĀRAṆI
BUDDHIṢU BUDDHE BUDDHA-ADHIṢṬHANENA RAKṢA TUME
SARVA DEVĀ SAME ASAME, SĀMAN-VĀ-HARANTU ME
SARVA BUDDHA BODHI-SATVA ŚAME ŚAME PRAŚAMYANTU ME
SARVA ĪTĪ UPADHĀVA
SARVA VYĀDHANA SARVA SATVĀNĀṂCA PŪRAṆE PŪRAYA ME
SARVA ĀŚĀ VAIḌURYA-PRABHĀSE
Sarva pāpa kṣayaṃ-kare _ svāhā
SARVA PĀPA KṢAYAṂ-KARE SVĀHĀ
[Tadyathā : Như vậy, liền nói Chú là
Kume kume :Sức mạnh, sức lực
Ini me dehi : ban cho tôi năng lực
Mati mati : quyết tâm tin nhớ
Sapta-tathāgata-samādhi adhiṣṭhite : Thần Lực gia trì của bảy Như Lai Tam Ma Địa
Ate-mate : Tuệ siêu việt
Paripāpa śodhane :làm cho mọi tội lỗi được trong sạch
sarva pāpa nāśaya : Trừ diệt tất cả tội
Buddhe : Trong sự giác ngộ
Buddha-uttame ume : cột buộc trong sự giác ngộ tốt thượng
kume : Sức lực
Buddha-kṣatra pariśodhane : làm cho cõi Phật đều trong sạch
Dharme ni dharme: Pháp hiện ra trong Pháp
mero mero : Cao lớn, diệu thắng (màu nhiệm vượt hơn hẳn)
meruśikhare : Đỉnh Tu Di
Sarva akāla-mṛtyu nivāraṇi: Chận đứng tất cả sự chết yểu không đúng thời
Buddhiṣu buddhe: Giác ngộ trong mọi sự hiểu biết thông thái
buddha adhiṣṭhanena : Thần Lực gia trì của Đức Phật
rakṣa tume: Hộ giúp cho tôi
Sarva devā same asame: Tất cả hàng Trời không có gì ngang bằng
sāman-vā-harantu me: Thân thuộc (gần gũi) liền khiến cho tôi tiêu trừ tai họa
Sarva buddha bodhi-satva: tất cả Phật Bồ Tát
śame śame: Yên bình, vắng lặng
praśamyantu me: cho tôi sự yên bình thù thắng
Sarva ītī upadhāva: Vượt qua khỏi tất cả não nạn bệnh tật
Sarva vyādhana: tất cả người mạnh mẽ
sarva satvānāṃca : với tất cả hữu tình
pūraṇe pūraṇe : Đầy đủ hai tư lương Phước Đức Trí Tuệ
pūraya me: tôi được đầy đủ
Sarva āśā vaiḍurya-prabhāse: tất cả ưa muốn ánh sáng lưu ly (Lưu Ly Quang)
Sarva pāpa kṣayaṃ-kare: làm sạch hết tất cả tội lỗi
Svāhā : quyết định thành tựu]
Hệ Đài Mật của Nhật Bản thờ bảy Đức Phật Dược Sư làm Bản Tôn để trừ tai chướng, tăng lợi ích qua pháp tu Dược Sư Hộ Ma
Pháp Hộ Ma (Homa) là Pháp dụng nhằm để bổ trợ. Pháp tu Nội Hỏa là tu cho đến khi toàn thân như một dạng Lưu Ly thanh tịnh. Pháp tu Ngoại Hỏa cũng là thiêu đốt cúng phẩm để dâng lên Bản Tôn nhằm giúp cho chính mình thiêu đốt hết phiền não nghiệp chướng, cũng giúp cho người đời thiêu đốt hết phiền não nghiệp chướng
Ý nghĩa chính của Pháp tu Dược Sư Thất Phật Đàn Thành là trừ tất cả bệnh tật của chúng sinh, khiến cho thân tâm an vui, nguyện chứng được Vô Thượng Bồ Đề  • Leave a Comment