Hai mươi lăm vị thiên thần thủ hộ người thọ trì năm giới

HAI MƯƠI LĂM VỊ THIỆN THẦN THỦ HỘ NGƯỜI THỌ TRÌ NĂM GIỚI

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3
Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH

Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 nói rằng: “Đức Thế Tôn nói rằng: Nếu người trì năm Giới sẽ có 25 vị Thiện Thần vệ hộ thân người, ở hai bên trái phải của người ấy, ở trên cửa nẻo giữ gìn cung thất, nhà ở”

25 vị Thiện Thần thủ hộ người thọ trì năm Giới được phân thuật như sau:

1_ Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng sát sinh là: _Sái Sô Tỳ Dũ Tha Ni (Śasa-abhyutthāni) chủ về hộ thân người, trừ khử điều tà
ác
_ Thâu Đa Lợi Thâu Đà Ni (Śuddhar-śodhani) chủ về giúp cho sáu tình của con người đều khiến trở lại như cũ _Tỳ Lâu Già Da Ba (Viloka-yāva) chủ về giúp cho năm Tạng trong bụng của con người được điều hòa bình ổn _A Đà Long Ma Để (Adharaṃ-mati) chủ về giúp cho huyết mạch của con người đều khiến cho thông suốt _Bà La Hoàn Ni Hòa Ni (Prahāṇi-hāni) chủ về hộ giúp cho móng tay, ngón tay của con người không bị hủy hoại

2_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng trộm cắp là: _Để Ma A Tỳ Bà Đà (Dhīmat-abhipāta) chủ về hộ giúp cho con người ra vào, đi lại được an ninh _A Tu Luân Bà La Đà (Asura-bharata) chủ về giúp cho con người ăn uống thức thơm ngon _Bà La Ma Đản Hùng Thư (Paramatāṃ-huti) chủ về giúp cho con người nằm mộng an ổn, thức vui thích _Bà La Môn Địa Tì Đá (Brāhman-adhividhā) chủ về giúp cho con người chẳng bị trúng chất độc của loài trùng _Na Ma Hu Đa Da Xá (Nāma-huta-yaśa) chủ về giúp cho con người chẳng bị mây mù, sương móc độc ác gây hại

3_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng tà dâm là: _Phật Đà Tiên Đà Lâu Đa (Buddha-śānta-ruta) chủ về giúp cho con người chẳng thực hành miệng lưỡi đấu tranh _Tì Xà Da Tẩu Đa Sa (Vijaya-utsa) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị Ngược Quỷ gây bệnh lây lan _Niết Để Hề Đà Da (Nīti-heḍāya) chủ về giúp cho con người chẳng bị quan huyện bắt được _A La Đa Lại Đô Da (Artha-rādhodeya) chủ về hộ giúp bốn phương của nhà cửa con người, xua đuổi tai ương xấu _Ba La Na Phật Đàm (Varada-buddhaṃ) chủ về giúp cho con người bình định tám vị Thần của nhà cửa

4_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng nói dối là: _A Đề Phạm Giả San Gia (Atibhā-yaśāya) chủ về giúp cho con người chẳng bị Quỷ ở gò mả quấy nhiễu _Nhân Đài La Nhân Đài La (Indirā indirā) chủ về hộ giữ nhà cửa con người, tịch trừ tà ác _A Già Lam Thí Bà Đa (Agrāṃ-śivatā) chủ về giúp cho con người chẳng bị Ngoại Khí Quỷ Thần _Phật Đàm Di Ma Đa Đá (Buddhaṃ me vardhita) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị gần với tai vạ của lửa _Đa Lại Xoa Tam Mật Đà (Tṛṣa-saṃ-mita) chủ về hộ giúp cho con người chẳng bị trộm cướp xâm phạm

5_Năm vị Thần thủ hộ người thọ trì Giới chẳng uống rượu là: _A Ma La Tư Đâu Hy (Amala-śidhu he) chủ về giúp cho con người nếu vào rừng núi chẳng bị cọp, sói gây hại _Na La Môn Xà Đâu Đế (Nārā-muñca-dhūti) chủ về giúp cho con người chẳng bị thương tích mà chết _Tát Ni Càn Na Ba (Sani-kaṇapa) chủ về giúp cho con người trừ khử tiếng kêu của các loài chim, tiếng kêu của loài chồn cáo _Trà Tì Xà Tỳ Xá La (dhvaja-viśāla) chủ về giúp cho con người trừ khử sự biến quái của chó, chuột _Gia Ma Tỳ Na Xà Ni Khư (Yama-vinaya-nija) chủ về giúp cho con người chẳng bị sự chuyên chú xấu
14/06/2015

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*