Hai thời công phu: mục lục

HAI THỜI CÔNG PHU

HT. Thích Trí Quang dịch giải

—o0o—

Trang 01 – Dẫn Nhập

Vài Ghi Chú Cần Thiết
Mục Đích 2 Thời Công Phu
Nội Dung 2 Thời Công Phu
Cách Tụng 2 Thời Công Phu
Dịch Giải 2 Thời Công Phu

Trang 02 – Phần 1: Dịch Âm Công Phu Sáng

I. Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm

II. Mục 2: Các Phẩm Thần Chú (4)

A. Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi
B. Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác
C. Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

III. Mục 3: Hồi Hướng

IV. Mục 4: Niệm Phật (9)

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Phát Nguyện

V. Mục 5: Tán Lễ Bồn Sư

A. Đoạn 1: Tán Lễ
B. Đoạn 2: Hướng Nguyện

VI. Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

VII. Phụ Lục: Bài Qui Mạng


Trang 03 – Phần 2: Dịch Âm Công Phu Tối

I. Mục 1: Kinh A Di Đà

II. Mục 2: Sám Hồng Danh

A. Đoạn 1: Mở Đầu

1. Thứ 1: Tán Dương Chư Phật
2. Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo
3. Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm
4. Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

B. Đoạn 2: Lạy Phật

1. Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật
2. Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật
3. Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật
4. Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

C. Đoạn 3: Sám Hối

1. Thứ 1: Phát Lộ
2. Thứ 2: Hướng Nguyện
3. Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

D. Đoạn 4: Hồi Hướng

III. Mục 3: Văn Thí Thực

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật

B. Đoạn 2: Niệm Phật

C. Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

V. Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

VI. Mục 6: Cảnh Sách

VII. Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

VIII. Phụ Lục

A. Bài Thập Phương
B. Bài Khể Thủ
B. Bài Tại Hội
C. Bài Ngã Kim

Trang 04 – Phần 3: Dịch Nghĩa Công Phu Sáng

I. Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm

II. Mục 2: Các Phẩm Thần Chú

A. Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi

B. Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác

C. Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

III. Mục 3: Hồi Hướng

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Phát Nguyện

V. Mục 5: Tán Lễ Bồn Sư

A. Đoạn 1: Tán Lễ
B. Đoạn 2: Hướng Nguyện

VI. Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

VII. Phụ Lục: Bài Qui Mạng

Trang 05 – Phần 4: Dịch Nghĩa Công Phu Tối

I. Mục 1: Kinh A Di Đà

II. Mục 2: Sám Hồng Danh

A. Đoạn 1: Mở Đầu

1. Thứ 1: Tán Dương Chư Phật
2. Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo
3. Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm
4. Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

B. Đoạn 2: Lạy Phật

1. Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật
2. Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật
3. Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật
4. Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

C. Đoạn 3: Sám Hối

1. Thứ 1: Phát Lộ
2. Thứ 2: Hướng Nguyện
3. Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

D. Đoạn 4: Hồi Hướng

III. Mục 3: Văn Thí Thực

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

V. Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

VI. Mục 6: Cảnh Sách

VII. Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

VIII. Phụ Lục

A. Bài Thập Phương
B. Bài Khể Thủ
B. Bài Tại Hội
C. Bài Ngã Kim

Trang 06 – Phần 5: Lược Giải 2 Thời Công Phu

I. Lược Ghi Lăng Nghiêm

A. Việc 1: Lược Ghi Về Đầu Đề
B. Việc 2: Lược Ghi Về Chỉnh Cú
C. Việc 3: Lược Ghi về Thần Chú

II. Lược Ghi Đại Bi

A. Tướng Dụng Chú Đại Bi
B. Hành Pháp Chú Đại Bi

III. Lược Ghi Thí Thực

A. Lược Ghi Hình Thức
B. Lược Ghi Từng Đoạn
C. Lược Ghi Toàn Văn

IV. Lược Giải Di Đà

A. Dẫn Nhập
B. Dị Bản, Đầu Đề và Nội Dung
C. Lược Giải Nội Dung

V. Lược Giải Hồng Danh

A. Nói Về Sự Sám Hối
B. Lược Giải Chính Văn
C. Trích Lục Lại 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền

VI. Lược Giải Bát Nhã

A. Trước Khi Lược Giải Tâm Kinh
B. Lược Giải Tâm Kinh  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *