[0125] KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
PL 2541 – TL 1997

KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu  • Leave a Comment