[0099] KINH TẠP A HÀM

KINH TẠP A-HÀM

Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.
Việt dịch: Thích Ðức Thắng.
Hiệu đính – Chú thích: Thích Tuệ Sỹ

Mời xem tiếp trang 2 – mục lục chi tiết cho các quyển kinh Tạp A Hàm  • Leave a Comment