Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Sách Phật Pháp tổng hợp / Hành Thiền – Hòa thượng Thích Minh Châu

Hành Thiền – Hòa thượng Thích Minh Châu

Một nếp sống lành mạnh trong sáng, Một phương pháp giáo dục hướng thượng

HÀNH THIỀN
Hòa thượng Thích Minh Châu
Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên, 1993

MỤC LỤC

Trang 2 – Phần I. Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Đức Phật

A. Sửa soạn hành Thiền
B. Đoạn trừ các Triền cái
C. Chứng Sơ thiền cho đến Đệ Tứ thiền

Trang 3 – Phần II. Phương pháp Hành trì

A. Vài điều nên tránh
B. Phương pháp Hành trì

Trang 4 – Phần III. Lợi ích của hành Thiền và trích dẫn kinh điển

I. Niệm hơi thở ra, hơi thở vô, có quả lớn (Tương Ưng, V)
II. Kinh Kappina (Tương Ưng, V)
III. Kinh Ngọn đèn (Tương Ưng, V)
IV. Kinh Vesali (Tương Ưng, V)
V. Kinh Kimbila (Tương Ưng, V)
VI. Kinh Ananda(Tương Ưng, V)
VII. Kinh Nhập tức Xuất tức Niệm (Anapanasati sutta, Trung Bộ Kinh)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4