HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận
2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Đôn Hậu
3. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Minh Nguyệt
7. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Ấn Lâm
5. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Mahasaray
6. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Mật Hiển
7. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Hụê Thành
8. Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Nguyên Sinh.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Hòa thượng Thích Ngọc Đoan
2. Hòa thượng Thích Tâm Anh
3. Hòa thượng Thích Thanh Duyệt
4. Hòa thượng Thích Đôn Hậu
5. Hòa thượng Thích Đức Nhuận
6. Hòa thượng Thích Pháp Tràng
7. Hòa thượng Thích Hoằng Thông
8. Hòa thượng Thích Ấn Lâm
9. Hòa thượng Thích Phước Hộ
10. Hòa thượng Thích Thanh Khâm
11. Hòa thượng Thích Thái Không
12. Hòa thượng Thích Thanh Khải
13. Hòa thượng Thích Hành Trụ
14. Hòa thượng Thích Minh Luân
15. Hòa thượng Thích Thanh Chân
16. Hòa thượng Thích Pháp Triều
17. Hòa thượng Thích Minh Hiển
18. Hòa thượng Thích Thiện Phú
19. Hòa thượng Thích Trí Tấn
20. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm
21. Hòa thượng Thích Minh Nguyệt
22. Hòa thượng Thích Hồng Năng
23. Hòa thượng Thích Thiện Ngọc
24. Hòa thượng Thích Thiện Hào
25. Hòa thượng Thích Giác Tánh
26. Hòa thượng Thích Tâm Tịch
27. Hòa thượng Thích Huệ Thành
28. Hòa thượng Thích Phước Quang
29. Hòa thượng Thích Thiện Khải
30. Hòa thượng Thích Đạt Hảo
31. Hòa thượng Thích Trí Tịnh
32. Hòa thượng Thích Bửu Ý
33. Hòa thượng Thích Quảng Kim
34. Hòa thượng Thích Giới Nghiêm
35. Hòa thượng Châu Mum
36. Hòa thượng Mahasaray
37. Hòa thượng Thích Minh Nhuận
38. Hòa thượng Cả By (Võ Văn By)
39. Hòa thượng Danh Nhường
40. Hòa thượng Thích Thiện Tường
41. Hòa thượng Thích Giác Nhu
42. Hòa thượng Thích Nguyên Sinh
43. Hòa thượng Thích Thanh Ban
44. Hòa thượng Thích Trí Thủ
45. Hòa thượng Thích Thế Long
46. Hòa thượng Thích Tắc Châu
47. Hòa thượng Thích Hoàn Không
48. Hòa thượng Thích Đạt Hương
49. Hòa thượng Thích Pháp Dõng
50. Hòa thượng Thích Huệ Đức.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Chủ tịch : Hòa thượng Thích Trí Thủ
2. Phó Chủ tịch Thường trực : Hòa thượng Thích Thế Long
3. Phó Chủ tịch Thường trực : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
4. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Thiện Hảo
5. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Thanh Chân
6. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Bửu Ý
7. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Giới Nghiêm
8. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Giác Nhu
9. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Châu Mum
10. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký : Thượng tọa Thích Minh Châu
11. Phó Tổng Thư ký :Thượng tọa Thích Từ Hạnh
12. Phó Tổng Thư ký : Thượng tọa Thích Thanh Tứ
13. Trưởng ban Tăng sự : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
14. Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni : Hòa thượng Thích Thiện Siêu
15. Trưởng ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử : Thượng tọa Thích Thanh Hiền
16. Trưởng ban Hoằng pháp : Thượng tọa Thích Trí Quảng
17. Trưởng ban Nghi lễ : Thượng tọa Kim Cương Tử
18. Trưởng ban Văn hóa : Đạo hữu Võ Đình Cường
19. Ủy viên Tài chính : Đạo hữu Tăng Quang
20. Ủy viên Phó Tài chính : Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh
21. Ủy viên Thủ quỹ : Thượng tọa Thích Thuận Đức
22. Ủy viên Phó Thủ quỹ : Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên
23. Ủy viên Kiểm soát : Ni sư Huỳnh Liên
24. Ủy viên Kiểm soát : Đạo hữu Tống Hồ Cầm.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Hòa thượng Thích Trí Thủ
2. Hòa thượng Thích Thế Long
3. Hòa thượng Thích Trí Tịnh
4. Hòa thượng Thích Thiện Hào
5. Hòa thượng Thích Thanh Chân
6. Hòa thượng Thích Bửu Ý
7. Hòa thượng Thích Giới Nghiêm
8. Hòa thượng Châu Mum
9. Hòa thượng Thích Giác Nhu
10. Thượng tọa Thích Thiện Siêu
11. Thượng tọa Thích Thanh Cam
12. Thượng tọa Kim Cương Tử
13. Thượng tọa Thích Từ Thông
14. Thượng tọa Thích Hiển Pháp
15. Thượng tọa Thích Trí Quảng
16. Thượng tọa Thích Thanh Trí
17. Thượng tọa Thích Chánh Trực
18. Thượng tọa Thích Pháp Lan
19. Thượng tọa Thích Thiện Duyên
20. Thượng tọa Thích Giải An
21. Thượng tọa Thích Từ Mãn
22. Thượng tọa Thích Minh Hạnh
23. Thượng tọa Thích Trí Tâm
24. Thượng tọa Thích Trí Tấn
25. Thượng tọa Thích Minh Châu
26. Thượng tọa Thích Từ Hạnh
27. Thượng tọa Thích Thanh Tứ
28.Thượng tọa Thích Đạt Pháp
29. Thượng tọa Thích Thuận Đức
30. Thượng tọa Thích Tâm Thông
31. Thượng tọa Thích Thanh Hiền
32. Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh
33. Thượng tọa Thích Tâm Minh
34. Thượng tọa Thích Thanh Sam
35. Thượng tọa Thích Siêu Việt
36. Thượng tọa Thích Giác Toàn
37. Thượng tọa Thích Phước Minh
38. Thượng tọa Thích Nguyên Thành
39. Thượng tọa Thích Thiện Tâm
40. Sư bà Diệu Không
41. Sư bà Đàm Nhung
42. Sư bà Đàm Để
43. Ni sư Huỳnh Liên
44. Ni sư Như Hoa
45. Đạo hữu Võ Đình Cường
46. Đạo hữu Tống Hồ Cầm
47. Đạo hữu Tăng Quang
48. Đạo hữu Huyền Chân
49. Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên.

Nguồn: trang nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trang chủ

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*