HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch
02. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
03. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
04. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thạch Xom
05. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Kim Minh
06. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Danh Nhưỡng
07. Phó Thư ký : Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
08. Phó Thư ký : Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Hòa thượng Thích Tâm Tịch Hà Nội
02. Hòa thượng Thích Trí Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
03. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Hà Tây
04. Hòa thượng Thích Minh Châu Tp. Hồ Chí Minh
05. Hòa thượng Thạch Xom Trà Vinh
06. Hòa thượng Thích Minh Nhuận Tp. Hồ Chí Minh
07. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm Khánh Hòa
08. Hòa thượng Thích Thiện Khải Đồng Nai
09. Hòa thượng Thích Giải An Quảng Ngãi
10. Hòa thượng Thích Trí Giác Đà Nẵng
11. Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh Hà Nội
12. Hòa thượng Thích Thanh Bích Hà Tây
13. Hòa thượng Thích Thanh Hanh Hưng Yên
14. Hòa thượng Thích Quảng Luân Bắc Giang
15. Hòa thượng Thích Huệ Hải Tp. Hồ Chí Minh
16. Hòa thượng Thích Vĩnh Khương Tp. Hồ Chí Minh
17. Hòa thượng Thích Phước Thành Bình Định
18. Hòa thượng Thích Từ Mãn Lâm Đồng
19. Hòa thượng Thích Thanh Từ Lâm Đồng
20. Hòa thượng Thích Diệu Tâm Đồng Nai
21. Hòa thượng Thích Chánh Đạo An Giang
22. Hòa thượng Thích Kim Minh Bà Rịa Vũng Tàu
23. Hòa thượng Thích Thiện Từ Tp. Hồ Chí Minh
24. Hòa thượng Thích Chí Tín Khánh Hòa
25. Hòa Thượng Thích Đổng Minh Khánh Hòa
26. Hòa thượng Thạch Chương Cần Thơ
27. Hòa thượng Thích Huệ Thông Tiền Giang
28. Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm Cà Mau
29. Hòa thượng Thích Chơn Ngộ Quảng Nam
30. Hòa thượng Thích Trí Nhãn Quảng Nam
31. Hòa thượng Thích Minh Luân Hải Dương
32. Hòa thượng Thích Thanh Hào Ninh Bình
33. Hòa thượng Danh Nhưỡng Kiên Giang
34. Hòa thượng Thích Đồng Huy Bà Rịa Vũng Tàu
35. Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
36. Hòa thượng Thích Đạt Pháp Long An
37. Hòa thượng Thích Hiển Tu Tp. Hồ Chí Minh
38. Hòa thượng Thích Quang Thể Đà Nẵng
39. Hòa thượng Thích Khả Tấn Thừa Thiên Huế
40. Hòa thượng Thích Đức Phương Thừa Thiên Huế
41. Hòa thượng Thích Giác Ngộ Gia Lai
42. Hòa thượng Thích Đổng Quang Gia Lai
43. Hòa thượng Thích Huệ Thành Bà Rịa Vũng Tàu
44. Hòa thượng Thích Huệ Lạc Tây Ninh
45. Hòa thượng Thích Huệ Quang Khánh Hòa
46. Hòa thượng Thích Huyền Hy Khánh Hòa
47. Hòa thượng Thích Thiện Bình Khánh Hòa
48. Hòa thượng Thích Quảng Đạo Long An
49. Hòa thượng Thích Đạt Đồng Long An
50. Hòa thượng Thích Hóa Duyên Long An
51. Hòa thượng Thích Thiện Nhu Long An
52. Hòa thượng Thạch Hanh Vĩnh Long
53. Hòa thượng Thích Hoàn Phú Vĩnh Long
54. Hòa thượng Thích Phát Huệ Vĩnh Long
55. Hòa thượng Châu Nhuk An Giang
56. Hòa thượng Thích Hoằng Thông Tiền Giang
57. Hòa thượng Thích Chơn Huệ Tiền Giang
58. Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu Phú Yên
59. Hòa thượng Thích Minh Đức Bình Thuận
60. Hòa thượng Thích Tịnh Trí Bình Thuận
61. Hòa thượng Thích Duy Nhựt Tp. Hồ Chí Minh
62. Hòa thượng Thích Tắc Thành Tp. Hồ Chí Minh
63. Hòa thượng Thích Huệ Hiển Tp. Hồ Chí Minh
64. Hòa thượng Thích Tâm Giác Tp. Hồ Chí Minh
65. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
66. Hòa thượng Thích Tắc An Tp. Hồ Chí Minh
67. Hòa thượng Thích Giác Thuận Sóc Trăng
68. Hòa thượng Trần Phiêng Sóc Trăng
69. Hòa thượng Thích Bảo An Bình Định
70. Hòa thượng Thích Mật Hạnh Bình Định
71. Hòa thượng Thích Giác Nhường Cần Thơ
72. Hòa thượng Thích Thanh Tứ Hà Nội
73. Hòa thượng Thích Thanh Kỳ Thái Bình
74. Hòa thượng Thích Minh Tâm Nam Định
75. Hòa Thượng Thích Quảng Tuyên Nam Định
76. Hoa thượng Thích Nhựt Tân Nam Định
77. Hòa thượng Thích Thanh Đạt Hà Nam
78. Hòa thượng Thích Giác Hải Tp. Hồ Chí Minh
79. Hòa thượng Thích Hiển Pháp Tp. Hồ Chí Minh
80. Hòa thượng Thích Thanh Dũng Bắc Ninh
81. Hòa thượng Thích Thanh Thưởng Nam Định
82. Hòa thượng Thích Tánh Hải Lâm Đồng
83. Hòa thượng Trần Dạnh Trà Vinh
84. Hòa thượng Thích Thiện Tâm Đồng Tháp
85. Hòa thượng Thích Giác Trang Tp. Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Hòa thượng Thích Trí Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
02. Hòa thượng Thích Minh Châu Tp. Hồ Chí Minh
03. Hòa thượng Thích Hiển Pháp Tp. Hồ Chí Minh
04. Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
05. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Hà Tây
06. Hòa thượng Thích Từ Thông Tp. Hồ Chí Minh
07. Hòa thượng Danh Nhưỡng Kiên Giang
08. Hòa thượng Thích Quang Thể Đà Nẵng
09. Hòa thượng Thích Thiện Khải Đồng Nai
10. Hòa thượng Thích Đồng Huy Bà Rịa Vũng Tàu
11. Hòa thượng Thích Thanh Huấn Hải Phòng
12. Hòa thượng Thích Thanh Sam Bắc Ninh
13. Hòa thượng Thích Thanh Tứ Hà Nội
14. Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh Hà Nội
15. Hòa thượng Thích Thanh Dục Thái Bình
16. Hòa thượng Dương Nhơn Sóc Trăng
17. Hòa thượng Thích Đức Phương Thừa Thiên Huế
18. Hòa thượng Thích Trí Quảng Tp. Hồ Chí Minh
19. Hòa thượng Thích Thiện Duyên Quảng Nam
20. Hòa thượng Thích Thiện Bình Khánh Hòa
21. Hòa thượng Thích Trí Tâm Khánh Hòa
22. Hòa thượng Thích Quảng Luân Bắc Giang
23. Hòa thượng Thích Chơn Thiện Thừa Thiên Huế
24. Hòa thượng Thích Gia Huệ Hải Dương
25. Hòa thượng Thích Thanh Hanh Hưng Yên
26. Hòa thượng Thích Chánh Liêm Quảng Trị
27. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Bình Định
28. Hòa thượng Thích Thiện Từ Cà Mau
29. Hòa thượng Thích Giác Phúc Tp. Hồ Chí Minh
30. Hòa thượng Thích Như Niệm Tp. Hồ Chí Minh
31. Hòa thượng Thích Giác Viên Đà Nẵng
32. Hòa thượng Thích Minh Thức Ninh Bình
33. Hòa thượng Thích Đắc Pháp Vĩnh Long
34. Hòa thượng Thích Đồng Tâm Ninh Thuận
35. Hòa thượng Thích Tâm Thủy Phú Yên
36. Hòa thượng Trần Dạnh Trà Vinh
37. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh Bình Phước
38. Thượng tọa Thích Pháp Chiếu Lâm Đồng
39. Thượng tọa Thích Thiện Thanh Long An
40. Thượng tọa Thích Chơn Thành Bình Thuận
41. Thượng tọa Thích Gia Quang Hà Nội
42. Thượng tọa Thích Thanh Duệ Hà Nội
43. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu Hà Nội
44. Thượng tọa Thích Giác Toàn Tp. Hồ Chí Minh
45. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
46. Thượng tọa Thích Giác Quang Thừa Thiên Huế
47. Thượng tọa Thích Đức Thanh Thừa Thiên Huế
48. Thượng tọa Thích Hạnh Lạc Quảng Ngãi
49. Thượng tọa Thích Giác Dũng Daklak
50. Thượng tọa Thích Đồng Trí Kontum
51. Thượng tọa Thích Minh Thiện Bình Dương
52. Thượng tọa Thích Huệ Minh Tiền Giang
53. Thượng tọa Thích Thông Nghiêm Tây Ninh
54. Thượng tọa Thích Nhựt Tấn Bến Tre
55. Thượng tọa Thích Huệ Giác Cần Thơ
56. Thượng tọa Thích Nhựt Huệ Trà Vinh
57. Thượng tọa Thích Thiện Sanh Sóc Trăng
58. Thượng tọa Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh
59. Thượng tọa Thích Huệ Trí Tp. Hồ Chí Minh
60. Thượng tọa Thích Thiện Tâm Tp. Hồ Chí Minh
61. Thượng tọa Thích Thiện Tánh Tp. Hồ Chí Minh
62. Thượng tọa Thích Quảng Tùng Hải Phòng
63. Thượng tọa Thích Thiện Chánh Đồng Tháp
64. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm Hà Nội
65. Thượng tọa Đào Như Cần Thơ
66. Thượng tọa Thạch Sock Sanne Trà Vinh
67. Thượng tọa Thích Huệ Tài An Giang
68. Thượng tọa Thích Thanh Điện Hà Nội
69. Thượng tọa Thích Tôn Thật Tp. Hồ Chí Minh
70. Thượng tọa Thích Đạt Đạo Tp. Hồ Chí Minh
71. Thượng tọa Lý Sa Muoth Bạc Liêu
72. Thượng tọa Thích Từ Hương Gia Lai
73. Thượng tọa Thích Huệ Hà Bạc Liêu
74. Thượng tọa Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
75. Thượng tọa Thích Giác Phước Kiên Giang
76. Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm Nam Định
77. Đại đức Thích Quảng Hà Nam Định
78. Đại đức Thích Thanh Chính Hà Tây
79. Đại đức Thích Tiến Đạt Hà Tây
80. Đại đức Thích Thanh Phúc Hà Nội
81. Đại đức Thích Tâm Nhẫn Hà Nam
82. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc Đồng Tháp
83. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên Tp. Hồ Chí Minh
84. Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung Thanh Hóa
85. Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng Nam Định
86. Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo Hà Nội
87. Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên Tp. Hồ Chí Minh
88. Ni sư Thích nữ Huệ Từ Tp. Hồ Chí Minh
89. Ni sư Thích nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
90. Cư sĩ Võ Đình Cường Tp. Hồ Chí Minh
91. Cư sĩ Tống Hồ Cầm Tp. Hồ Chí Minh
92. Cư sĩ Tăng Quang Tp. Hồ Chí Minh
93. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh
94. Cư sĩ Minh Chi Tp. Hồ Chí Minh
95. Cư sĩ Lương Gia Tĩnh Hà Nội.

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT NHIỆM KỲ V:

01. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
02. Thượng tọa Danh Đổng Kiên Giang
03. Thượng tọa Danh Lân Kiên Giang
04. Thượng tọa Diệp Tươi Trà Vinh
05. Thượng tọa Thạch Sên Trà Vinh
06. Thượng tọa Thạch On Trà Vinh
07. Thượng tọa Tăng Nô Sóc Trăng
08. Thượng tọa Thạch Huôn Sóc Trăng
09. Thượng tọa Châu Sơn Hy An Giang
10. Thượng tọa Danh Dĩnh Kiên Giang
11. Thượng tọa Thích Nguyên Phước Bình Định
12. Thượng tọa Thích Hoằng Từ Tiền Giang
13. Thượng tọa Danh Thiệp An Giang
14. Thượng tọa Thích Giác Giới Vĩnh Long
15. Thượng tọa Thích Khế Chơn Thừa Thiên Huế
16. Thượng tọa Thích Từ Phương Thừa Thiên Huế
17. Thượng tọa Thích Huệ Ấn Thừa Thiên Huế
18. Thượng tọa Vô Hại Đồng Nai
19. Đai đức Thích Thiện Thống An Giang
20. Đại đức Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
21. Đại đức Thạch Văn Thương Trà Vinh
22. Đại đức Thạch Hà Cà Mau
23. Đại đức Thích Minh Thiện Long An
24. Đại đức Sơn Ngọc Huynh Trà Vinh.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

1. Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2. Phó Chủ tịch Thường trực
kiêm Viện trưởng Viện NCPHVN : Hòa thượng Thích Minh Châu
3. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ
4. Phó Chủ tịch Thường trực
kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương: Hòa thượng Thích Từ Nhơn
5. Phó Chủ tịch
kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
6. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
kiêm Trưởng ban PGQT : Hòa thượng Thích Hiển Pháp
7. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban HPTW
kiêm Phó Ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Trí Quảng
8. Phó Chủ tịch
kiêm Trưởng Ban TTXHTW: Hòa thượng Thích Thanh Huấn
9. Phó Chủ tịch
kiêm Phó Ban Nghi lễ Trung ương: Hòa thượng Thích Thanh Sam
10. Phó Chủ tịch: Hòa thượng Dương Nhơn
11. Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Tổng Thư ký: Thượng tọa T. Thanh Nhiễu
13. Phó Tổng Thư ký: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn
14. Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng tọa Thích Thiện Pháp
15. Ủy viên Thư ký
kiêm Phó ban PGQT: Thượng tọa Thích Gia Quang
16. Ủy viên Thư ký
kiêm Phó ban GDTNTW: Thượng tọa Thích Thanh Duệ
17. Ủy viên Thư ký
kiêm Phó ban Hoằng pháp TW: Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm
18. Ủy viên Thư ký kiêm Phó ban GDTN
(đặc trách Nam tông Khmer): Thượng tọa Đào Như
19. Ủy viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
20. Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW
kiêm Phó ban PGQT: Hòa thượng Thích Chơn Thiện
21. Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW Hòa thượng T. Thiện Duyên
22. Trưởng ban Văn hóa Trung ương: Cư sĩ Võ Đình Cường
23. Trưởng ban Nghi lễ Trung ương: Hòa thượng Thích Trí Tâm
24. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TW
kiêm Phó ban GDTN TW: Thượng tọa Thích Giác Toàn
25. Phó ban Tăng sự Trung ương: Hòa thượng Danh Nhưỡng
26. Phó ban Tăng sự Trung ương: Hòa thượng Thích Giác Phúc
27. Phó ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng tọa Thích Thiện Tâm
28. Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương: Ni sư Thích nữ Huệ Từ
29. Phó ban KTTC Trung ương: Cư sĩ Tăng Quang
30. Ủy viên Thủ quỹ: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên
31. Ủy viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình
32. Ủy viên Kiểm soát: Thượng tọa Thích Thiện Tánh
33. Ủy viên Kiểm soát: Thượng tọa Thích Quảng Tùng
34, Ủy viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*