Home / 5th Anniversary / Hệ thống Giới luật Phật giáo tuyển tập

Hệ thống Giới luật Phật giáo tuyển tập

GIỚI LUẬT XUẤT GIA

GIỚI LUẬT TẠI GIA

GIỚI CHUNG XUẤT GIA TẠI GIA

ĐẠI THỪA LUẬT

Du Già Giới

Du Già Giới – Pháp Tạng

TIỂU THỪA LUẬT

Tứ Phần Luật

Thập Tụng Luật

Ngũ Phần Luật

Giải thoát giới kinh

Ma Ha Tăng Kỳ Luật

LUẬT TẠNG HỆ PALI NGỮ

Phần giới và chi tiết giải thích nghĩa các giới

– Giải thích giới Tỳ Khoeo

– Giải thích giới Tỳ Khoeo Ni

Kiền độ – Công việc tăng sự

– Đại Phẩm

– Tiểu Phẩm

Tập yếu – Tóm tắt Giới luật

LUẬT TẠNG HÁN NGỮ

Tứ Phần luật – Pháp Tạng Bộ

Thập TụngLuật – Nhất Thiết Hữu Bộ

Tăng Kỳ Luật – Đại Chúng Bộ

Hữu Bộ Luật – Da-du-la Nhất Thiết Hữu Bộ

LUẬN VỀ GIỚI LUẬT

Cương yếu Giới luật – HT Thích Thiện Siêu

Tiểu luận về Giới luật  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *