Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đại Đệ Tử của Đức Phật / Hình ảnh 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca

Hình ảnh 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca

 

Tôn giả A-nan Tôn giả Ca-chiên-diên Tôn giả Đại Ca-diếp

Đa văn đệ nhất Luận nghị đệ nhất Đầu đà đệ nhất

Tôn giả La-hầu-la Tôn giả Mục-kiền-liên Tôn giả Phú-lâu-na

Mật hạnh đệ nhất Thần thông đệ nhất Thuyết Pháp đệ nhất

Tôn giả Tu-bồ-đề Tôn giả Upali Tôn giả Xá-lợi-phất

Giải không đệ nhất Trì giới đệ nhất Trí tuệ đệ nhất

Tôn giả A-na-luật

Thiên nhãn đệ nhất  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *