Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đảnh lễ Đức Phật Đà / Hình thức thờ Đức Phật Thích Ca – Thanh Tịnh Lưu Ly tổng hợp

Hình thức thờ Đức Phật Thích Ca – Thanh Tịnh Lưu Ly tổng hợp

Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật hiền kiếp, là vị Thế tôn thứ 24 kể từ thời Đức Phật Nhiên Đăng giáo hóa Phật Pháp ở cõi Sa Bà.

1. Đức Phật Thích Ca đản sanh thường được thờ trong điện Tam Bảo của chùa ở tòa cửu long

Tượng Bồ Tát Đản Sinh được Rồng phun nước tắm (tượng Cửu Long)
Tượng Bồ Tát Đản Sinh được Rồng phun nước tắm (tượng Cửu Long)

2. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thờ chính giữa, tay phải kết thủ ấn hoặc cầm hoa sen, tay trái có thể kết Thiền Định Ấn. Bên trái là Bồ tát Văn Thù, Bên phải là Bồ tát Phổ Hiền. Ba vị này được xưng tôn là Hoa Nghiêm Tam Thánh

3. Hoặc được thờ Tam Thánh bao gồm: Đức Phật Thích Ca ở giữa, A Nan bên phải và Ca Diếp bên trái.

4. Hay được thờ nhất và hầu hết các chùa Bắc Tông đều thờ là Đức Phật Thích Ca trong Tam Thế Phật

Tam Thế Phật: Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc
Tam Thế Phật: Phật Nhiên Đăng, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc
Tam Thế Phật: Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật
Tam Thế Phật: Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật
Tam Thế Phật: A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật

5. Đức Phật Thích Ca được thờ cùng Phật Đa Bảo gọi là Nhị Vị Thế Tôn

Nhị vị Thế Tôn: Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca
Nhị vị Thế Tôn: Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca
Nhị vị Thế Tôn: Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca
Nhị vị Thế Tôn: Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca

6. Đức Phật nhập Niết Bàn

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

7. Đức Phật Thiền hành

8. Đức Phật Thích Ca thờ trong Tam Thánh Sa Bà: Địa Tạng Bồ tát, Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ tát

9. Đức Phật Thích Ca được thờ cùng 7 Đức Phật Dược Sư thành 8 Đức Như Lai

10. Đức Phật Thích Ca được thờ cùng 88 Đức Phật hoặc 34 Đức Phật

11. Trong Mật tông, Đức Phật Thích Ca được thờ cùng 8 vị Bồ tát: Di Lặc Bồ tát, Quan Thế ÂM Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát, Văn Thù Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Hư Không Tạng Bồ tát, Trừ Cái Chướng Bồ tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát

Đức Phật Thích Ca và 8 vị Bồ tát
Đức Phật Thích Ca và 8 vị Bồ tát

12. Hoặc Đức Phật Thích Ca được thờ với 4 vị Bồ tát: Di Lặc Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Văn Thù Bồ tát

13. Theo hệ thống Thuần Mật thì Đức Phật Thích Ca được xem là Thân Biến Hóa (Nirmāṇa-kāya) của Pháp Thân Phật tức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) thì Đức Phật Thích
Ca là Tôn Chủ của Thích Ca Viện. Viện này có tổng cộng 39 Tôn

13. Ngoài ra Đức Phật Thích Ca khổ hạnh được thờ đối bên với Bồ tát Di Lặc bụng phệ, dân gian vẫn gọi là Ông nhịn ăn để mặc và ông nhịn mặc để ăn.

Bài viết có tham khảo tài liệu Như Lai Phật Bộ của tác giả Huyền Thanh  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *