Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Nhiên Đăng Cổ Phật / Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao “80 trượng”, giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lị Phật Nhiên Ðăng cao 36 do-tuần (s: yojana » 15-20km).

Trong Thập Quyển, quyển thứ hai ghi nhận hình tượng của Định Quang Như Lai là: “Ngồi Kiết Già, hai tay để dưới rốn kết trụ An Ấn”

Ngoài ra, Đức Phật Nhiên Đăng còn được thờ dưới nhiều hình tượng khác nhau

 

Dipankara
Dipankara

Dưới đây là tôn ảnh 7 Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca, bao gồm Đức Phật Nhiên Đăng ở giữa và 6 Đức Phật Quá Khứ. Đức Phật Nhiên Đăng được nhiều kinh điển thuyết đây là Đức Phật đầu tiên trong số 24 Đức Phật quá khứ trước Đức Phật Thích Ca.

Tam Thế Phật được thờ phụng thường bao gồm ba đời Chư Phậtvới đại diện: Đức Cổ Phật Nhiên Đăng được thờ phụng bên trái, ở giữa là Đức Phật hiền kiếp Thích Ca Mâu Ni, và bên phải là Đức Phật Vị Lai Di Lặc  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *