Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao “80 trượng”, giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lị Phật Nhiên Ðăng cao 36 do-tuần (s: yojana » 15-20km).
Trong Thập Quyển, quyển thứ hai ghi nhận hình tượng của Định Quang Như Lai là: “Ngồi Kiết Già, hai tay để dưới rốn kết trụ An Ấn”

Ngoài ra, Đức Phật Nhiên Đăng còn được thờ dưới nhiều hình tượng khác nhau

 Dipankara

Dipankara


Dưới đây là tôn ảnh 7 Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca, bao gồm Đức Phật Nhiên Đăng ở giữa và 6 Đức Phật Quá Khứ. Đức Phật Nhiên Đăng được nhiều kinh điển thuyết đây là Đức Phật đầu tiên trong số 24 Đức Phật quá khứ trước Đức Phật Thích Ca.

Tam Thế Phật được thờ phụng thường bao gồm ba đời Chư Phậtvới đại diện: Đức Cổ Phật Nhiên Đăng được thờ phụng bên trái, ở giữa là Đức Phật hiền kiếp Thích Ca Mâu Ni, và bên phải là Đức Phật Vị Lai Di Lặc

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*