Hình tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai

_Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận Tôn Tượng của Đại Nhật Như Lai kết Trí Quyền Ấn ngồi trên tòa sư tử

_Trong Trung Đài Bát Diệp Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-maṇḍala) thì Đại Nhật Như Lai ở phương chính giữa biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhātu-parakṛti-jñāna) là Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp giới, chuyển hóa Tâm thức cá vị thành Tâm Thức tổng quát.

Tôn Hình: Thị hiện hình Bồ Tát, thân màu vàng chói như vàng của cõi Diêm Phù Đàn, thân khoác áo sa lụa trắng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay kết Pháp Giới Định Ấn, ngồi yên trên tòa hoa sen báu.

_Trong Thành Thân Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhātu-maṇḍala) thì Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho sự tồi hoại phiền não củ a chúng sinh. Đạt được Trí Tuệ giáng phục phiền não nên ví dụ là Kim Cương (Vajra) biểu thị cho sự bền chắc chẳng hoại, đại biểu cho Thế Giới Trí Tuệ của Như Lai.
Trong Hội này thì Đại Nhật Như Lai là Chủ của Phật Bộ (Buddha-kulāya), đại biểu cho việc chuyển Thức thứ 9 (Amala-vijñāna: Vô Cấu Thức) thành Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-dhātu-parakṛti-jñāna) và được xem là Thường Trụ Tam Thế
Tịnh Diệu Pháp Thân
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầy đủ 32 tướng tốt , 80 vẻ đẹp, đầu đội mão báu năm Phật, khoác áo Trời màu nhiệm.

Tướng Ấn là: Trí Quyền Ấn
Ấn này hàm chứa ý nghĩa thâm sâu là: Lý Trí Bất Nhị (Lý và Trí vốn chẳng phải hai), Sinh Phật Nhất Như (Chúng sinh với Phật vốn là một Chân Như), Mê Ngộ Nhất Thể (Mê với Ngộ vốn là một Thể).
Tay trái biểu th ị cho thân năm Đại của chúng sinh Tay phải là cái mão báu của năm Trí, năm Phật.
Hình dạng của việc đem cái mão báu đội cho chúng sinh được xưng là Đại Trí Quyền Ấn. Lại xưng là Bồ Đề Tối Thượng Khế, Bồ Đề Dẫn Đạo Đệ Nhất Trí Ấn, Năng Diệt Vô Minh H ắc Ám Ấn, Kim Cương Quyền Ấn, Đại Nhật Pháp Giới Ấ n… Trong đó, Ấn được Đại Nhật Như Lai kết tại Nhất Ấn Hội trong Kim Cương Giới là Ấn của Pháp Thân độc nhất.
_Tại Vi Tế Hội (Sūkṣma) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: VAṂ ( )
Tôn Hình: Thân an đặt ở chày Tam Cổ, còn lại lược đồng với Thành Thân Hội.

_Tại Cúng Dường Hội (Pūja) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: VAṂ ( )
Tôn Hình: Hiện hình Như Lai.

_Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: VAṂ ( )
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội: đầy đủ 32 tướng tốt , 80 vẻ đẹp, đầu đội mão báu năm Phật, khoác áo Trời màu nhiệm.

_Tại Nhất Ấn Hội (Eka-mudra) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có thân màu thịt trắng ngồi trong vành trăng lớn, đầu đội mão báu 5 Phật, mặc áo khoác ngoài màu trắng, trụ trong Trí Quyền Ấn, tượng trưng cho nghĩa 5 Trí viên mãn cùng một Pháp Thân.

_Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hộ i (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: VAṂ ( )
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội.  • Leave a Comment