Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh minh họa Đại Bi Xuất Tượng

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm —o0o— Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo […]

Tôn ảnh Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Chuẩn Đề Bồ tát có thân màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết gia trên đài sen, có hào quang tỏa sáng xung quanh, mình mặc thiên y, trên đầu trang điểm ngọc anh lạc. Đầu đội mão báu có ngọc lưu ly rũ treo, có 18 tay đều đeo vòng xuyến khảm Xà Cừ và mỗi tay đều cầm các loại khí cụ biểu thị cho các Tam Muội Gia, gồm có 3 mắt. Vị Bồ-tát nầy chuyên hộ trì Phật pháp và bảo hộ những chúng sinh có mạng sống ngắn ngủi được thọ mạng lâu dài. Pháp môn tu hành của vị Bồ-tát nầy là trì tụng bài chú: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà Câu chi nẫm, đát diệt tha: án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.

Tôn ảnh Tam Thế Phật theo chiều thời gian

Tam Thế Phật hay ba đời Quá khứ – Hiện tại – Tương lai có hàng nghìn vị Phật, nhưng trong thực hành thường nhắc đến đại diện: Phật Quá Khứ thường nhắc đến Phật Nhiên Đăng, Phật Hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Tương Lai là Phật Di Lặc.