Tôn ảnh chất lượng cao: Bạch Y Quan Thế Âm và Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát

20MB

Bộ sưu tập ảnh Bồ tát Quan Thế Âm và Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm gồm 50 bức tôn ảnh có dung lượng từ 1000kb. Nhiều bức tôn ảnh trong số đó có dung lượng chất lượng cao, trên 10MB có thể in ảnh khổ lớn. Dung lượng các bức tôn ảnh chất lượng cao được chú thích dưới mỗi bức ảnh