Tôn ảnh Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca

Tôn ảnh thập đại đệ tử của Đức Phật: Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất
Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất, Ma-ha-ca-diếp: Đầu đà đệ nhất, A-na-luật: Thiên nhãn đệ nhất, Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất, Phú-lâu-na: Thuyết Pháp đệ nhất, Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất, Ưu-bà-li: Trì luật đệ nhất
La-hầu-la: Mật hành đệ nhất, A-nan-đà: Đa văn đệ nhất