3 bức tôn ảnh đẹp về Đức Phật Dược Sư và 8 vị Bồ tát theo kinh Dược Sư

3 bức tôn ảnh đẹp về Đức Phật Dược Sư và 8 vị Bồ tát theo kinh Dược Sư

Bộ sưu tập tôn ảnh 8 Đức Bồ tát trong kinh dược sư có chất lượng đẹp. Tám vị Đại Bồ tát bao gồm: Văn Thù Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Di Lặc Bồ tát