Một số tôn ảnh đẹp về Nhị vị Bồ tát Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát

Nhật Quang Bồ Tát (Tên Phạn là Sùrya-prabha), lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu. Là vị đứng đầu bên trái đức Phật Dược Sư, cùng với vị Nguyệt Quang Bồ Tát đứng đầu bên phải, là hai vị đại phụ tá của đức Phật Dược Sư trong quốc thổ Tịnh Lưu Ly ở Phương Đông. Đây là vị bồ tát thượng thủ của vô lượng chúng Bồ Tát trong cõi Phật Dược Sư.

Danh hiệu Nhật Quang Bồ Tát được lấy từ ý: ” Mặt trời phóng ra ngàn ánh sáng chiếu khắp thiên hạ, phá mọi ám tối”. Vị Bồ Tát này y theo Bản Nguyện Từ Bi, Tam Muội Phổ Thí chiếu diệu Pháp giới, Tục Trần phá nát sự tối tăm của sinh tử giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thế gian, cho nên có tên này.

Nhật Quang Bồ Tát có quan hệ mật thiết với Đại Bi Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh có viết, người nào trì tụng Đại Bi Chú thì Nhật Quang Bồ Tát và vô lượng thần nhân sẽ đến làm chứng và tăng ích thêm hiệu nghiệm. Phàm là những người trì tụng Đại Bi Chú, nếu lại trì tụng thêm đà la ni của Nhật Quang Bồ Tát, sẽ có được sự phù hộ, bảo vệ của Nhật Quang Bồ Tát.

Đà là ni của Nhật Quang Bồ Tát:
Phạn: Om Anidyaprabhaya Svaha
Phiên âm: Án A ni để gia ba la phạt gia Sa Phộc hạ
Dịch nghĩa: Quy mệnh Nhật Quang thành tựu

Nguyệt Quang Bồ Tát (tên tiếng Phạn Candra Prabha), cùng với Nhật Quang Bồ Tát đều là tùy tùng của Dược Sư Như Lai, còn được gọi là Nguyệt Tịnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nguyệt Quang Bồ Tát có quan hệ mật thiết với Đại Bi Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh có viết, người nào trì tụng Đại Bi Chú thì Nguyệt Quang Bồ Tát và vô lượng hộ pháp sẽ đến làm chứng và tăng ích thêm hiệu nghiệm. Phàm là những người trì tụng Đại Bi Chú, nếu lại trì tụng thêm đà la ni của Nguyệt Quang Bồ Tát, sẽ nhận được sự che chở của Nguyệt Quang Bồ Tát giúp cho người trì tụng trừ bỏ chứng ngại và bệnh tật đau đớn, đồng thời thành tựu tất cả thiện pháp, tránh xa mọi sự sợ hãi.

Chân Ngôn của Nguyệt Quang Bồ Tát:
Phạn: Om Candraprabhah Svaha
Phiên âm: Án Tán nại la bát la bà dã Sa Phộc Hạ
Dịch nghĩa: Quy mệnh Nguyệt Quang Thành tựu

Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát với đức Phật Dược Sư có quan hệ rất sâu xa. Trong thời quá khứ xa xưa, ngay khi đức Điện Quang Như Lai hành hóa ở nhân gian thời có một vị phạm sĩ (Bà La Môn) nuôi dưỡng hai đứa con. Ba cha con đều cảm thấy sự trược loạn của thế gian, khi ấy phát khởi Tâm Bồ Đề, thề nguyện cứu chữa chúng sinh bị bệnh khổ nên đức Điện Quang Như Lai đối với họ khen ngợi khác thường, liền vì vị phạm sĩ đổi tên là Y Vương, hai người con đổi tên là Nhật Chiếu và Nguyệt Chiếu. Do nương nhận sự phó chúc của đức Điện Quang Như Lai nên sau khi thành Phật vị phạm sĩ ấy tức là đức Dược Sư Như Lai. Hai người con tức là hai vị đại hiếp thị Nhật Quang, Nguyệt Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *