Tôn ảnh Tam Thế Phật theo chiều thời gian

Tam Thế Phật hay ba đời Quá khứ – Hiện tại – Tương lai có hàng nghìn vị Phật, nhưng trong thực hành thường nhắc đến đại diện: Phật Quá Khứ thường nhắc đến Phật Nhiên Đăng, Phật Hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Tương Lai là Phật Di Lặc.