Tôn ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa trong kinh Dược Sư

Dược Xoa Thập Nhị Thần Tướng (藥 師 十 二 神 將) nghĩa là 12 vị tướng thần Dược Xoa (cũng gọi là Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Thập Nhị Thần Vương, Thập Nhị Thần Tướng) là:

 • Cung Tỳ La – còn gọi là Kim-tỳ-la, dịch ý là Cực Úy.
 • Phạt Chiết La – còn gọi là Bạt-chiết-la, Hòa-kỳ-la, dịch ý là Kim Cang.
 • Mê Súy La – còn gọi là Di-khứ-la, dịch ý là Chấp Nghiêm.
 • An Đế La – còn gọi là Át-nể-la, An-nại-la, An-đà-la, dịch ý là Chấp Tinh.
 • Át Nể La – còn gọi là Mạt-nể-la, Ma-ni-la, dịch ý là Chấp Phong.
 • San Để La – còn gọi là Bà-nể-la, Tố-lam-la, dịch ý là Cư Ngoại.
 • Nhân Đạt La – còn gọi là Nhân-đà-la, dịch ý là Chấp Lực.
 • Ba Di La – còn gọi là Bà-da-la, dịch ý là Chấp Ẩm.
 • Ma Hổ La – còn gọi là Bạc-hô-la, Ma-hưu-la, dịch ý là Chấp Ngôn.
 • Chân Đạt La – còn gọi là Châu-đổ-la, Chiếu-đầu-la, dịch ý là Chấp Tưởng.
 • Chiêu Đổ La – còn gọi là Chu-đổ-la, Chiếu-đầu-la, dịch ý là Chấp Động.
 • Tỳ Yết La – còn gọi là Tỳ-già-la, dịch ý là Viên Tác.

Bộ sưu tập gồm một số tôn ảnh mà trong đó có tôn tượng của 12 đại tướng Dược Xoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *