Tôn ảnh 7 Đức Phật Quá Khứ

Bảy vị Phật quá khứ hay bảy vị Phật nguyên thủy, quá khứ thất Phật, nguyên thủy thất Phật, là tên gọi chung để chỉ bảy vị Phật được đề cập tới kinh sách Phật giáo, cụ thể là trong Đại bổn kinh của Trường bộ kinh (hay Trường a hàm kinh).

Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni) thuộc Hiền kiếp là vị Phật cuối cùng trong số này. Trước vị Phật này là 6 vị Phật khác, bao gồm:

Thuộc Trang Nghiêm kiếp:

  • Phật Tỳ Bà Thi (hay Phật Bỳ Lư Thi, Vipasyin)
  • Phật Thi Khí (Sikhin)
  • Phật Tỳ Xá Phù (hay Phật Tỳ Xá Bà, Visvabhu)

Thuộc Hiền kiếp:

  • Phật Câu Lưu Tôn (hay Phật Câu Lâu Tôn, Krakucchanda)
  • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni)
  • Phật Ca Diếp (Kasyapa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *