Tôn ảnh Bồ tát Đại Thế Chí, có ảnh chất lượng cao

Đại Thế Chí (tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त, Mahāsthāmaprāpta) là một vị đại Bồ tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *