Tôn ảnh đẹp về 7 Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu về 7 Đức Phật Dược sư.

Thứ Tự Danh hiệu Cõi Tịnh Độ Ghi Chú
1 Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai Quang Thắng Thế giới Toàn thân màu vàng
2 Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai Diệu Bảo Thế giới Toàn thân màu vàng đỏ
3 Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai Viêm Mãn Hương Tích Thế giới Toàn thân màu vàng nhạt
4 Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai Vô Ưu Thế giới Toàn thân sắc hồng
5 Pháp Hải Lôi Âm Như Lai Pháp Tràng Thế giới Toàn thân sắc vàng
6 Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới Toàn thân sắc đỏ
7 Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Tịnh Lưu Ly Thế giới Toàn thân màu xanh ngọc lưu ly

Bộ sưu tập gồm nhiều bức tôn ảnh đẹp, bao gồm bộ tôn ảnh mà trong đó mỗi Đức Phật Dược Sư trong một ảnh, một số có cả 7 Đức Phật trong một bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *