Tôn ảnh Đức Di Lặc Thiên Tôn

Di-lặc hay Di Lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya, pi. metteyya là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ”, cũng có thuyết có tên là Vô Năng Thắng (zh. 無能勝, sa. ajita), phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa.
Di Lặc là Đức Phật tương lai, hiện tại đang là Bồ tát thuyết pháp ở cung trời Tịnh Đâu Suất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *