Tôn ảnh Hư Không Tạng Bồ tát

Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha, hay Gagana-gañja):

Ākāśa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà. Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đầy đủ hai kho tàng Phước Trí không có hạn lượng ngang bằng với hư không; ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư Không Tạng Bồ Tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *