Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha, hay Gagana-gañja):

Ākāśa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà. Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đầy đủ hai kho tàng Phước Trí không có hạn lượng ngang bằng với hư không; ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư Không Tạng Bồ Tát.

Tôn ảnh Hư Không Tạng Bồ tátTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *