Ngũ Phật còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương phật, hay còn được gọi Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai làm chủ tôn, có sự khu biệt giữa Ngũ Phật giới Kim Cương và Ngũ Phật giới Thai Tạng.[1] Năm đức Phật này đại diện cho 5 phẩm chất của con người và tạo ra sự tuyệt mỹ và hay nhất để phá bỏ những sai trái trong 5 phẩm chất đó. Mỗi đức Phật là một con đường tuyệt diệu để đi đến cảnh giới Niết Bàn và Vô sanh. Tu theo những vị đó sẽ mau chóng vào được cung điện Niết Bàn.

Ngũ trí Như Lai là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng:

  • Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairochana)
  • A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya)
  • Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava)
  • A Di Đà Như Lai (Amitabha)
  • Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi)

BỘ THỨ NHẤT – 5 ĐỨC NHƯ LAI TRONG 5 BỨC ẢNH

BỘ THỨ HAI – 5 ĐỨC NHƯ LAI TRONG MỘT BỨC

Tôn ảnh Ngũ Phương PhậtTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *