Tịnh Lưu Ly là thế giới ở đông phương theo kinh Dược Sư. Tam Thánh Tịnh Lưu Ly bao gồm Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu LyTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *