Theo chiều không gian tức là Đông Phương thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang giáo chủ cõi Tịnh thổ Tịnh Lưu Ly, Tây Phương thờ Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc, và trung phương thờ Phật Thích Ca Mâu Ni – giáo chủ cõi Sa Bà mà chúng ta đang sống.

Đây là phương thức thờ phổ biến nhất của Phật giáo Bắc truyền.

BỘ THỨ NHẤT – MỖI ĐỨC PHẬT TRONG MỘT BỨC ẢNH

BỘ THỨ HAI – BA ĐỨC PHẬT TRONG MỘT BỨC ẢNH

Tôn ảnh Tam Thế Phật theo chiều không gianTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *