Ta thường gọi theo thói quen là tượng “Tam Thế”. Thực ra đây chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt, để chỉ các vị Phật ở Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Tên gọi đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, song phổ cập là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật, mỗi thời 1.000 vị, hay “TamThế Thường Trụ Diệu Pháp Thân” là nhằm tôn sùng cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật.

Tam thế Tam thiên Phật nghĩa là ba ngàn Đức Phật trong ba đời, bao gồm :

1. Qúa khứ thế nhất thiên Phật : Nghĩa là vào thời quá khứ nhằm Kiếp Trang Nghiêm có 1000 Đức Phật xuất thế như Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá Phù là những vị Phật sau cùng trong số một ngàn Đức Phật thuở ấy.
2. Hiện tại thế nhất thiên Phật : Nghĩa là đương thời nhằm Hiền Kiếp có 1000 Đức Phật lần lượt ra đời, như những Đức Phật Ca La Ca Tôn Đại, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni và Ngài Di Lặc sẽ là vị Phật thứ năm và lần lượt sẽ ra đời cho đủ số 1000 vị Phật ở đời hiện tại nhằm Kiếp Hiền này.
3. Vị lai thế nhất thiên Phật : Nghĩa là đời vị lai nhằm kiếp Tinh Tú sẽ lần lượt ra đời 1000 Vị Phật, 1000 vị Phật này ở đời hiện tại nhằm kiếp Hiền chấm dứt.

Thông thường, Tam Thế Phật được thờ phổ biến ở các chùa miền Bắc Việt Nam, là 3 bức tượng giống hệ nhau ở tư thế ngồi kiết già trên đài sen, hay tay giữ thủ ấn Thiền định.

Quá khứ – Hiện tại – Tương lai có hàng nghìn vị Phật, nhưng trong thực hành thường nhắc đến đại diện: Phật Quá Khứ thường nhắc đến Phật Nhiên Đăng, Phật Hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Tương Lai là Phật Di Lặc. Ngoài ra, có thể thay Phật Nhiên Đăng bằng một trong 7 vị Phật Quá khứ ngay trước thời Phật Thích Ca.

Ngoài ra có thể tôn tạc các Đức Phật với các thủ ấn khác nhau, ở giữa với thủ ấn Thiền định là PHật Thích Ca, bên trái là Phật Quá Khứ và bên phải là Phật tương lai

Tôn ảnh Tam Thế Phật theo chiều thời gianTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *