Kệ niệm Phật do HT.Thích Trí Tịnh biên soạn

Dưới đây là bài kệ niệm Phật được Đại lão HT.Thích Trí Tịnh biên soạn vào năm 1956 – PL.2500, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…
Kệ niệm Phật
Một câu A Di Đà
Không gấp cũng không hưỡn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ.
Nhiếp tâm là Định học
Nhận rõ chính Huệ học
Chánh niệm trừ vọng hoặc
Giới thể đồng thời đủ.
Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nhất tâm Phật hiện tiền
Tam-muội Sự thành tựu.
Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng Lý Pháp thân hiện.
Nam-mô A Di Đà
Nam-mô A Di Đà
Cố gắng hết sức mình
Cầu đài sen thượng phẩm.
Phật lịch 2500 – Dương lịch 1956
Tỷ-kheo THÍCH TRÍ TỊNH biên soạn
Nguồn GNO  • Leave a Comment