[Kết tập 2017] Tôn ảnh Nhật Quang Bồ tát và Nguyệt Quang Bồ tát

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *