KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA – trọn bộ 6 quyển

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
TRỌN BỘ 6 QUYỂN

Ban Phiên Dịch Việt Ngữ
Trường Ðại Học Pháp Giới – Vạn Phật Thánh Thành
Talmage, California, Dharma Realm Buddhist University,
The Buddhist Text Translation Society, Viet Translation Dept.
2001 Talmage Road, Talmage, CA 95481- 0217
Nguồn http://www.dharmasite.net/
—o0o—

QUYỂN I

QUYỂN II

QUYỂN III

QUYỂN IV

QUYỂN V

QUYỂN VI  • Leave a Comment