Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Sách Phật Pháp tổng hợp / KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA – trọn bộ 6 quyển

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA – trọn bộ 6 quyển

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
TRỌN BỘ 6 QUYỂN

Ban Phiên Dịch Việt Ngữ
Trường Ðại Học Pháp Giới – Vạn Phật Thánh Thành
Talmage, California, Dharma Realm Buddhist University,
The Buddhist Text Translation Society, Viet Translation Dept.
2001 Talmage Road, Talmage, CA 95481- 0217
Nguồn http://www.dharmasite.net/
—o0o—

QUYỂN I

QUYỂN II

QUYỂN III

QUYỂN IV

QUYỂN V

QUYỂN VI  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *