Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – The Vajracchedika Prajna paramita Sutra – The Diamond Sutra

PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT

Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-la-Thập, Hán dịch.
Thích Trí-Tịnh, Việt dịch.

Engish below

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở trong vườn Kỳ-Thọ, Cấp-Cô-Độc, tại nước Xá-Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo, một nghìn hai trăm năm mươi người câu-hội.
Lúc đó, gần đến giờ ăn, đức Thế-Tôn đắp y, cầm bát, vào thành lớn Xá-Vệ mà khất thực.
Trong thành ấy, đức Phật theo thứ tự, ghé từng nhà, khất-thực xong trở về Tịnh-Xá, dùng cơm, rồi cất y-bát, sau khi rửa chân xong, đức Phật trải tòa mà ngồi.
Bấy giờ, ông Trưởng-Lão Tu-Bồ-Đề, ở trong đại-chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bên vai hữu, gối bên hữu quỳ sát đất, cung kính chắp tay, mà bạch cùng đức Phật rằng:
“Hi-hữu thay, đức Thế-Tôn! Đức Như-Lai khéo hay hộ-niệm các vị Bồ-tát, và khéo hay phó-chúc cho các vị Bồ-tát!
Bạch đức Thế-Tôn! Trang thiện-nam, người thiện-nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng-phục tâm mình như thế nào?”
Đức Phật dạy: “Hay thay! Hay thay! Nầy Tu-Bồ-Đề! Đúng như lời của ông vừa nói, đức Như-Lai khéo hay hộ-niệm các vị Bồ-tát, và khéo hay phó-chúc cho các vị Bồ-tát.
“Nay ông nên lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Trang thiện-nam, người thiện-nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, phải trụ tâm như thế nầy, phải hàng-phục tâm mình như thế nầy”…
“Vâng, bạch đức Thế-Tôn! Con xin vui thích muốn nghe.”
Đức Phật bảo ngài Tu-Bồ-Đề: “Các vị đại Bồ-tát phải hàng-phục tâm mình như thế này: bao nhiêu những loài chúng-sanh, hoặc là loài noãn-sanh, hoặc loài thai-sanh, hoặc loài thấp-sanh, hoặc loài hóa-sanh, hoặc loài có hình-sắc, hoặc loài không-hình-sắc, hoặc loài có-tư-tưởng, hoặc loài không-tư-tưởng, hoặc loài chẳng-phải-có-tư-tưởng, mà cũng chẳng-phải-không-tư-tưởng, thời Ta đều làm cho được diệt-độ, và đưa tất cả vào nơi vô-dư niết-bàn. Diệt-độ vô-lượng, vô-số, vô-biên chúng-sanh như thế, mà thiệt không có chúng-sanh nào là kẻ được diệt-độ cả. Tại sao vậy? Này, Tu-Bồ-Đề! Nếu vị Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, thời chẳng phải là Bồ-tát.
Tu-Bồ-Đề! Lại nữa, vị Bồ-tát, đúng nơi pháp, phải nên không- có-chỗ trụ-trước mà làm việc bố-thí. Nghĩa là không trụ-trước nơi hình sắc mà bố-thí, không trụ-trước nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà bố-thí.
Này, Tu-Bồ-Đề! Vị Bồ-tát phải nên bố-thí như thế, chẳng trụ-trước nơi tướng. Tại vì sao? Vì nếu vị Bồ-tát, không trụ-trước nơi tướng mà bố-thí, thời phước-đức nhiều không thể suy lường.
Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ sao? Có thể suy-lường được cõi hư-không ở phương đông chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn, không thể suy-lường được.”
“Tu-Bồ-Đề! Có thể suy-lường được cõi hư-không ở phương nam, tây, bắc, cõi hư-không ở bốn hướng cạnh, và cõi hư-không ở trên, dưới, chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không thể suy-lường được.”
“Tu-Bồ-Đề! Vị Bồ-tát không trụ-trước nơi tướng mà bố-thí, thời phước-đức cũng lại như thế, không thể suy-lường được.
Tu-Bồ-Đề! Vị Bồ-tát chỉ phải nên đúng như lời Ta đã dạy đó mà trụ.
Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ sao? Có thể do nơi thân tướng mà thấy Như-Lai chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không thể do nơi thân tướng mà thấy được Như-Lai. Bởi vì sao? Vì đức Như-Lai nói thân-tướng đó chính là chẳng phải thân-tướng.”
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: ” Phàm hễ có tướng đều là hư-vọng cả! Nếu nhận thấy các tướng đều là không phải tướng, chính là thấy Như-Lai”.
Ông Tu-Bồ-Đề bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Như có chúng-sanh nào được nghe những câu trong bài giảng- giải như vậy, mà sanh lòng tin là thiệt chăng?”
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Ông chớ nói lời ấy! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có người trì-giới, tu phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nầy mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức Phật, mà người đó đã vun-trồng căn-lành từ nơi vô-lượng nghìn muôn đức Phật rồi.
Như có ai nghe những câu trong bài nầy sanh lòng tin trong sạch nhẫn đến chừng trong khoảng một niệm. Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai đều thấy, đều biết, những chúng-sanh đó đặng phước-đức vô-lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những chúng-sanh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi-pháp. Tại vì sao? Vì những chúng-sanh đó, nếu trong lòng chấp tướng, thời chính là chấp ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-giả.
Nếu chấp tướng pháp, thời chính là chấp ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-giả, và vì nếu chấp tướng phi-pháp, thời cũng chính là chấp ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-giả, vì thế cho nên, chẳng nên chấp pháp, và cũng chẳng nên chấp phi-pháp.
Cũng bởi nghĩa đó, Như-Lai thường dạy rằng: “Nầy, các Tỳ-kheo, các ông phải biết rằng, pháp của Ta nói ra đó, dụ cũng như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi-pháp!”
Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có chứng được quả Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác chăng? Đức Như-Lai có nói pháp chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thời không có pháp nhứt định nào, gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, cũng không có pháp nhứt định nào, mà đức Như-Lai có thể nói được. Bởi vì sao? Vì pháp của đức Như-Lai nói, đều không thể vin lấy, không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải “không-phải-pháp”. Tại vì sao? Vì tất cả Hiền-Thánh, đều do nơi pháp vô-vi mà có từng-bực khác nhau”.
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem bảy thứ báu, đầy cả cõi tam-thiên, đại-thiên, để làm việc bố-thí, phước-đức của người đó đặng, có nhiều hay chăng?”
Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn, rất nhiều! Tại làm sao? Vì phước-đức đó, chính là không phải thật phước-đức, cho nên đức Như-Lai nói là phước-đức nhiều”.
“Còn như có người, nơi trong kinh nầy, nhẫn đến thọ-trì một bài kệ bốn câu v.v… lại giảng nói cho người khác, thời phước-đức nầy trội hơn phước-đức trước. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Tất cả các đức Phật, và pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác của các đức Phật, đều từ kinh này mà có ra. Nầy Tu-Bồ-Đề! Phật-pháp nói đó chính chẳng phải là Phật-pháp.
“Tu-Bồ-Đề! Vị Tu-Đà-Hoàn có thể tự nghĩ là mình chứng được quả Tu-Đà-Hoàn chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn, không thể được! Bởi vì sao? Vì vị Tu-Đà-Hoàn, gọi là bực Nhập-Lưu, và chính không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là Tu-Đà-Hoàn”.
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Vị Tư-Đà-Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả Tư-Đà-Hàm chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn không thể được! Bởi vì sao? Vì vị Tư-Đà-Hàm gọi là bực Nhất-Vãng-Lai, mà thiệt không có vãng-lai, đó gọi là Tư-Đà-Hàm”.
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Vị A-Na-Hàm có thể tự nghĩ rằng, mình được quả A-Na-Hàm chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn không thể được! Bởi vì sao? Vì vị A-Na-Hàm gọi là bực Bất-Lai, mà thiệt không có tướng bất-lai, cho nên gọi là A-Na-Hàm”.
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Vị A-La-Hán có thể tự nghĩ rằng, mình chứng được quả vị A-La-Hán chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn không thể được! Bởi vì sao? Vì thiệt không có pháp chi gọi là A-La-Hán. Bạch đức Thế-Tôn! Nếu như vị A-La-Hán nghĩ thế nầy: Ta chứng được quả vị A-La-Hán, thời chính là còn chấp-trước tướng ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-giả.
Bạch đức Thế-Tôn! Đức Phật dạy rằng con được môn “vô-tranh tam-muội”, là bực nhứt trong mọi người, là bực A-La-Hán ly-dục thứ nhứt.
Bạch đức Thế-Tôn! Nếu con tự nghĩ rằng mình được quả-vị A-La-Hán, thời chắc đức Thế-Tôn chẳng nói: Tu-Bồ-Đề là người ưa hạnh tịch-tịnh. Bởi Tu-Bồ-Đề thiệt không khởi một niệm, mới gọi Tu-Bồ-Đề là ưa hạnh tịch tịnh”.
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Ý của ông nghĩ thế nào? Thuở xưa, hồi ở chỗ đức Phật Nhiên-Đăng, đức Như-Lai có chứng đắc nơi pháp chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không. Hồi ở chỗ đức Phật Nhiên-Đăng, nơi pháp, đức Như-Lai thiệt không có chỗ chứng đắc.”
“Này, Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Bồ-tát có trang-nghiêm Phật độ chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không, tại vì sao? Vì trang-nghiêm Phật-độ đó, chính chẳng phải trang-nghiêm, đó tạm gọi là trang-nghiêm.”
“Này, Tu-Bồ-Đề! Vì thế các vị đại Bồ-tát, phải nên sanh tâm thanh-tịnh như vầy: chẳng nên trụ-trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ-trước nơi thanh, hương, vị, xúc, và pháp, mà sanh tâm, nên “không-chỗ-trụ-trước” mà sanh tâm thanh-tịnh kia.
Này, Tu-Bồ-Đề! Ví như có người, thân như núi chúa Tu-Di, ý của ông nghĩ thế nào? Thân của người đó, có lớn chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Rất lớn. Bởi vì sao? Vì đức Phật nói chẳng phải thân, đó mới gọi là thân lớn.”
“Tu-Bồ-Đề! Như trong một sông Hằng có bao nhiêu số cát, lại có những sông Hằng nhiều như số cát đó. Ý của ông nghĩ thế nào? Số cát trong những-sông-Hằng đó, chừng có nhiều chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Rất nhiều. Nội những-sông-Hằng đã là nhiều vô-số rồi, huống nữa là số cát trong sông!”
“Này, Tu-Bồ-Đề! Nay Ta nói thật mà bảo ông: Nếu có trang nam-tử, thiện nữ-nhơn nào đem bảy thứ báu đầy cả ngần ấy Hằng-hà sa-số cõi Tam-thiên đại-thiên để làm việc bố-thí, người đó đặng phước có nhiều không?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Rất nhiều.”
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Nơi trong kinh này, nếu có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, thọ-trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu v.v… và giảng nói cho người khác nghe, thời phước-đức này hơn phước-đức trước kia.
Này Tu-Bồ-Đề! Lại nữa, tùy chỗ nào giảng nói kinh nầy, nhẫn đến một bài kệ bốn câu v.v… phải biết chỗ đó, tất cả Trời, Người, A-Tu-La… trong đời, đều nên cúng-dường như là tháp miếu thờ đức Phật. Huống nữa là, có người nào hay thọ-trì, đọc-tụng, trọn cả kinh nầy!
Nầy Tu-Bồ-Đề! Phải biết người ấy thành-tựu pháp tối-thượng, hy-hữu bực nhứt.
Còn nếu kinh điển nầy ở tại chỗ nào, thời chỗ đó chính là có đức Phật, hoặc có hàng tôn-trọng Đệ-Tử của Phật.”
Bấy giờ, ông Tu-Bồ-Đề bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Tên gọi kinh nầy là gì? Chúng con phải phụng-trì thế nào?”
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề rằng: “Kinh nầy tên là Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật, ông nên theo danh-tự ấy mà phụng-trì.
Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề, đức Phật nói Bát-nhã Ba-la-mật, chính chẳng phải Bát-nhã ba-la-mật, đó gọi là Bát-nhã Ba-la-mật.
Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có chỗ nào nói pháp chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Đức Như-Lai không có chỗ nào nói pháp”.
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Bao nhiêu vi-trần trong cõi tam-thiên, đại-thiên, thế là nhiều chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Rất nhiều”.
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Những vi-trần ấy, đức Như-Lai nói chẳng phải vi-trần, đó tạm gọi là vi-trần. Đức Như-Lai nói thế-giới cũng chẳng phải thế-giới, chỉ tạm gọi là thế-giới.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do ba-mươi- hai tướng mà thấy Như-Lai chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không.- Chẳng có thể do ba-mươi-hai tướng mà thấy được Như-Lai.
Bởi vì sao? Đức Như-Lai nói ba-mươi-hai tướng chính chẳng phải tướng, đó chỉ tạm gọi tên là ba-mươi-hai tướng.”
“Tu-Bồ-Đề! Như có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, đem thân-mạng, bằng số cát sông Hằng ra bố-thí. Nếu lại có người giữ theo trong kinh nầy, mà thọ-trì nhẫn đến những bài kệ bốn câu v.v…, mà giảng nói cho người khác nghe, thời phước của người nầy nhiều hơn người trên.”
Bấy giờ, ông Tu-Bồ-Đề nghe đức Phật nói kinh nầy, thời ông hiểu thấu nghĩa-thú của kinh, nên ông buồn khóc, rơi lệ mà bạch với đức Phật rằng:
“Hi-hữu thay, đức Thế-Tôn! Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi đặng huệ-nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế nầy.
“Bạch đức Thế-Tôn! Nếu lại có người được nghe kinh nầy, mà có lòng tin thanh-tịnh, thời chính là sanh thiệt-tướng. Phải biết người ấy thành-tựu công-đức hi-hữu bực nhất.
Bạch đức Thế-Tôn! Thiệt-tướng đó chính chẳng phải tướng, cho nên đức Như-Lai gọi là thiệt tướng.
Bạch đức Thế-Tôn! Nay con được nghe kinh-điển như thế nầy, con tin hiểu, thọ trì, chẳng đủ lấy làm khó.
Nếu khoảng năm-trăm năm rốt sau ở đời tương-lai, mà có chúng-sanh nào đặng nghe kinh nầy, rồi tin hiểu thọ-trì, thời người ấy chính là hi-hữu bực nhứt.
Bởi vì sao? Người ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng-sanh, không có tướng thọ-giả.
Vì sao thế? Vì tướng ngã chính là không phải tướng, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, chính là không phải tướng!
Bởi vì sao? Vì rời lìa tất cả tướng, chính đó gọi là chư Phật”.
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Đúng thế! Đúng thế! Lại như có người được nghe kinh nầy mà lòng không kinh-hãi, không e sợ, không nhút-nhát, thời phải biết, người đó rất là hi-hữu. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai nói môn Ba-la-mật thứ nhất chính chẳng phải môn Ba-la-mật thứ nhất, đó tạm gọi là môn Ba-la-mật thứ nhất.
Tu-Bồ-Đề! Môn Nhẫn- nhục Ba-la-mật, đức Như-Lai nói đó chẳng phải Nhẫn-nhục Ba-la-mật, mà tạm gọi là Nhẫn-nhục Ba-la-mật.
Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Như Ta thuở xưa, bị vua Ca-Lợi chặt đứt thân thể. Trong lúc đó, Ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng-sanh, không có tướng thọ-giả.
Vì sao vậy? Vì thuở xưa, trong lúc thân phận bị chặt rời rã đó, nếu Ta còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, thời lẽ ra Ta khởi lòng hờn-giận.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Ta lại nhớ hồi thuở quá-khứ, trong năm trăm đời, Ta làm vị Tiên nhẫn-nhục. Trong bao nhiêu đời đó, Ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng-sanh, không tướng thọ-giả.
Tu-Bồ-Đề! Vì thế nên, Bồ-tát phải rời lìa tất cả tướng, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. Chẳng nên trụ-trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ-trước nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà sanh tâm. Nên sanh tâm không trụ-trước vào đâu cả.
Nếu như tâm còn có chỗ để trụ, thời chính là chẳng phải trụ, cho nên đức Phật nói, tâm của Bồ-tát chẳng nên trụ-trước nơi sắc mà bố-thí.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Bồ-tát vì lợi-ích cho tất cả chúng-sanh, nên phải bố-thí như thế. Đức Như-Lai nói tất cả các tướng chính là không phải tướng, lại nói tất cả chúng-sanh chính là chẳng phải chúng-sanh.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai là bực nói lời chân-chánh, lời chắc-thiệt, lời đứng-đắn, lời không phỉnh-phờ, lời không sai-khác.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp của đức Như-Lai chứng đặng, pháp ấy, không thiệt, không hư.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu tâm của Bồ-tát trụ-trước nơi pháp mà làm việc bố-thí, thời như người vào chỗ tối-tăm, liền không thấy đặng chi cả.
Nếu tâm của Bồ-tát, không trụ-trước nơi pháp mà làm việc bố-thí, thời như người có mắt sáng, lại có ánh-sáng của mặt-trời chiếu đến liền thấy các thứ hình-sắc.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Về đời đương-lai, nếu có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, có thể thọ-trì, đọc tụng kinh nầy, liền được đức Như-Lai dùng trí-huệ của Phật, đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thảy đều được thành-tựu công-đức vô-lượng, vô-biên.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, vào khoảng buổi sáng, đem thân-mạng bằng số cát sông Hằng để bố-thí, vào khoảng buổi trưa, lại đem thân-mạng bằng số cát sông Hằng để bố-thí, vào khoảng buổi chiều cũng đem thân-mạng, bằng số cát sông Hằng để bố-thí; trong vô-lượng trăm-nghìn muôn-ức kiếp, đem thân mạng bố-thí như thế.
Lại như có người nào, nghe kinh điển nầy mà sanh lòng-tin không trái, thời phước của người nầy, hơn phước của người trước kia, huống chi là biên-chép, thọ-trì, đọc-tụng, nói cho người khác nghe!
Nầy Tu-Bồ-Đề! Tóm tắt mà nói đó, thời kinh nầy có vô-biên công-đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được.
Đức Như-Lai vì người phát-tâm đại-thừa mà nói, vì người phát-tâm tối-thượng-thừa mà nói.
Như có người nào, có thể thọ-trì, đọc-tụng, giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời đức Như-Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thảy đều được thành-tựu công-đức không thể lường được, không thể cân được, không có ngằn mé, không thể nghĩ bàn được.
Những người như thế, chính là người gánh vác pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác của đức Như-Lai.
Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Vì nếu người nào ham-ưa pháp tiểu-thừa, chấp-trước tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, thời ở nơi kinh nầy, người ấy không thể nghe-nhận, đọc tụng và giảng-nói cho người khác nghe được.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu những nơi-chỗ nào mà có kinh nầy, thời tất cả Trời, người, A-Tu-la…, trong đời đều nên cúng-dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ đức Phật, đều phải cung kính lễ lạy, đi nhiễu quanh, đem các món hoa-hương mà rải trên chỗ đó.
Lại nữa, nầy Tu-Bồ-Đề! Như có trang nam-tử, thiện nữ-nhân nào, thọ-trì, đọc-tụng, kinh nầy, lại bị người khinh-tiện; thì những tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác-đạo, nhưng bởi trong đời nay, bị người khinh-tiện, nên tội-nghiệp đã gây ra trong đời trước đó, liền được tiêu-diệt, người ấy sẽ đặng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Ta nhớ lại hồi thuở trước đức Phật Nhiên-Đăng ra đời, vô-lượng vô-số kiếp về quá-khứ, Ta gặp đặng tám-trăm bốn-nghìn muôn-ức na-do-tha các đức Phật, lúc ấy Ta thảy đều hầu-hạ, cúng-dường, không có luống bỏ qua.
Về đời mạt-thế sau nầy, nếu có người hay thọ-trì, đọc-tụng kinh nầy, thời công-đức của những người ấy có được, nếu đem so sánh với công-đức cúng-dường các đức Phật của Ta trong thuở trước, thời công-đức của Ta sánh không bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn, ức, cho đến tính đếm thí-dụ đều chẳng bằng được.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Về đời mạt-thế sau nầy, nếu có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, thọ-trì, đọc-tụng, kinh nầy, công-đức của những người đây đặng, nếu Ta nói đủ hết cả ra, hoặc có kẻ nghe đó, trong lòng liền cuồng-loạn, nghi-ngờ, không tin.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Phải biết rằng, vì nghĩa-lý của kinh nầy chẳng thể nghĩ-bàn được, nên quả-báo cũng không thể nghĩ-bàn được!”
Bấy giờ, ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật: “Bạch đức Thế-Tôn! Trang thiện-nam, người thiện-nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, phải trụ-tâm như thế nào? Phải hàng-phục tâm mình như thế nào?”.
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Trang thiện-nam, người thiện-nữ, phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác đó, thời phải sanh-tâm như vầy: Ta phải diệt-độ tất cả chúng-sanh, diệt-độ tất cả chúng-sanh xong, mà không có một chúng-sanh nào thiệt diệt-độ.
Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu Bồ-tát mà còn có tướng ngã; tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả thời chính là chẳng phải Bồ-tát.
Vì cớ sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Vì thiệt ra không có pháp chi phát-tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác cả?
Nầy Tu-Bồ-Đề, nơi ý của Ông nghĩ thế nào? – Ở nơi chỗ đức Phật Nhiên-Đăng thì Như Lai có pháp chi mà được thành Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không, như chỗ con hiểu nghĩa-lý của lời Phật dạy, thời ở nơi đức Phật Nhiên-Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi mà được thành Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác cả.”
Đức Phật dạy rằng: “Đúng thế! Đúng thế! Nầy Tu-Bồ-Đề! Thiệt không có pháp chi đức Như-Lai đặng Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu còn có pháp nào mà đức Như-Lai được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, thời đức Phật Nhiên-Đăng bèn chẳng thọ-ký cho Ta rằng: “Ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni.”
Bởi thiệt không có pháp chi để được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, cho nên đức Phật Nhiên-Đăng đã thọ ký cho Ta, mà nói lời nầy:
“Ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni.” Bởi vì sao? Vì Như-Lai đó chính là nghĩa các pháp như-như.
Nếu có người nói rằng: Đức Như-Lai được thành Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Này Tu-Bồ-Đề! Thiệt ra không có pháp chi mà đức Phật được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Này Tu-Bồ-Đề! Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác của đức Như-Lai chứng được, trong đó không thiệt, không hư, vì thế đức Như-Lai nói, tất cả pháp đều là Phật-pháp.
Này Tu-Bồ-Đề! Tất-cả pháp mà đức Phật nói đó, chính chẳng phải tất-cả pháp, cho nên gọi là tất-cả pháp.
Này Tu-Bồ-Đề! Ví như thân người cao lớn.”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Đức Như-Lai nói thân người cao lớn, chính là chẳng phải thân cao lớn, đó tạm gọi là thân cao lớn”.
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Bồ-tát cũng như thế. Nếu nói lời như vầy: Ta sẽ diệt-độ vô-lượng chúng-sanh, thời vị đó không gọi là bực Bồ-tát.
Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Thiệt không có pháp chi gọi là Bồ-tát.
Vì thế, Như Lai nói tất cả pháp, không ngã, không nhân, không chúng-sanh, không thọ-giả.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu Bồ-tát nói như thế nầy: Ta phải trang-nghiêm Phật-độ, thời vị ấy không gọi là bực Bồ-tát.
Bởi vì sao? Vì Như-Lai nói trang-nghiêm Phật độ đó, chính chẳng phải trang-nghiêm, đó tạm gọi là trang-nghiêm.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu Bồ-tát thông-đạt được lý không-ngã, không-pháp đó, thời Như-Lai gọi là thiệt phải bực Bồ-tát.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có nhục nhãn chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế, đức Như-Lai có nhục-nhãn.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có thiên-nhãn chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế. Đức Như-Lai có thiên-nhãn.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có huệ-nhãn chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế. Đức Như-Lai có huệ-nhãn.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có pháp-nhãn chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế. Đức Như-Lai có pháp nhãn.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như-Lai có Phật-nhãn chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế. Đức Như-Lai có Phật-nhãn.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu cát trong sông Hằng, đức Phật có nói là cát chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế, đức Như-Lai nói là cát.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ví như có bao nhiêu cát trong một sông Hằng, thì cũng có số những sông Hằng, bằng số cát như thế, cõi Phật như bao nhiêu số cát trong những-sông-Hằng đó, như thế, cõi Phật có nhiều chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Rất nhiều!”
Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: “Bao nhiêu thứ tâm-niệm của tất cả chúng-sanh trong ngần ấy cõi nước, đức Như-Lai đều biết rõ. Bởi vì sao? Vì đức Như-Lai nói các thứ tâm đều là chẳng-phải-tâm, đó gọi là tâm. Vì cớ sao thế? Nầy Tu-Bồ-Đề! Tâm quá-khứ không có chi mà đặng, tâm hiện-tại không có chi mà đặng, tâm vị-lai không có chi mà đặng.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem bảy thứ báu, đầy cả cõi tam-thiên đại-thiên để dùng bố-thí. Do nhơn-duyên như thế, người ấy có được phước, có nhiều chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Đúng thế. Người đó, do nhân-duyên ấy, được phước rất nhiều.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu dùng phước-đức là có, hữu-vi, thì đức Như-Lai chẳng nói là được phước-đức nhiều. Do vì phước-đức là không, vô-vi, nên đức Như-Lai mới nói là được phước-đức nhiều.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý ông nghĩ thế nào? Có thể do sắc-thân cụ-túc, mà thấy được đức Phật chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không. Chẳng nên do sắc-thân cụ-túc mà thấy được đức Như-Lai. Bởi vì sao? Vì đức Như-Lai nói sắc-thân cụ-túc, chính chẳng phải sắc thân cụ-túc, đó tạm gọi là sắc thân cụ-túc.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi các tướng cụ-túc mà thấy được đức Như-Lai chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không. Chẳng nên do nơi các tướng cụ-túc mà thấy được đức Như-Lai. Bởi vì sao? Vì đức Như-Lai nói các tướng cụ-túc, nhưng chẳng phải cụ-túc, đó tạm gọi là các tướng cụ-túc.”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Ông chớ nói rằng đức Như-Lai nghĩ thế nầy: Ta nên có chỗ thuyết pháp, ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì nếu người nào nói rằng: Đức Như-Lai có thuyết-pháp, thời là hủy báng đức Phật, không hiểu được nghĩa-lý của Phật nói.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Thuyết pháp đó chính thiệt không có pháp chi nói được, đó tạm gọi là thuyết pháp.”
Bấy giờ, ông Huệ-Mạng Tu-Bồ-Đề bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Trong thời vị-lai, chừng có chúng-sanh nào nghe nói pháp nầy mà sanh lòng-tin chăng?”
Đức Phật dạy rằng: “Nầy Tu-Bồ-Đề! Chúng-sanh kia chẳng phải chúng-sanh, cũng chẳng phải là không-phải-chúng-sanh. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Những chúng-sanh, chúng-sanh đó, đức Như-Lai nói chẳng-phải chúng-sanh, đó tạm gọi là chúng-sanh”.
Ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Đức Phật chứng được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác là không có chỗ chi là được sao?”
Đức Phật dạy rằng: “Đúng thế! Đúng thế! Nầy Tu-Bồ-Đề! Ta ở nơi Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, nhẫn đến không có chút pháp chi có thể gọi là được đó mới gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác”.
Lại nữa, nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp đó bình đẳng, không có cao, thấp, đó gọi là Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Do vì không ngã, không nhơn, không chúng-sanh, không thọ-giả, mà tu tất cả pháp lành, liền được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp lành đã nói đó đức Như-Lai nói chính chẳng phải pháp lành đó tạm gọi là pháp lành.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Như trong cõi tam-thiên, đại-thiên, có bao nhiêu núi chúa Tu-Di, nếu có người góp cả bảy thứ báu lại, bằng những núi Tu-Di đó, đem dùng mà bố-thí.
Nơi kinh Bát-Nhã Ba-La-Mật nầy nhẫn đến một bài kệ bốn câu v.v… nếu có người thọ trì, đọc-tụng, giảng nói cho kẻ khác nghe, thời phước-đức của người bố-thí trước, sánh không bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn ức, cho đến tính đếm thí-dụ đều chẳng bằng được.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Các ông chớ cho rằng đức Như-Lai nghĩ như vầy: Ta phải hóa-độ chúng-sanh. Nầy Tu-Bồ-Đề! Ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì thiệt không có chúng-sanh nào đức Như-Lai độ cả. Nếu có chúng-sanh mà đức Như-Lai độ đó, thời đức Như-Lai còn có tướng ngã, nhơn, chúng-sanh, thọ-giả.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai nói có ngã đó chính chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm-phu lại cho là có ngã.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Phàm-phu đó, đức Như-Lai nói chính chẳng phải phàm-phu, đó tạm gọi là phàm-phu.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi ba- mươi-hai tướng mà xem là đức Như-Lai chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Đúng thế! Đúng thế! Do nơi ba mươi hai tướng mà xem là đức Như-Lai”.
Đức Phật dạy rằng: “Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu do nơi ba mươi hai tướng mà xem là đức Như-Lai đó, thời vua Chuyển-Luân-Thánh-Vương chính là đức Như-Lai rồi!”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng “Bạch đức Thế-Tôn! Theo như con hiểu nghĩa-lý của đức Phật nói, thời chẳng nên do nơi ba-mươi-hai tướng mà xem là đức Như-Lai”. Bấy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng:
Nếu dùng sắc thấy ta,
Dùng tiếng tăm cầu ta,
Người ấy tu đạo tà!
Chẳng thấy được Như-Lai.
Tu-Bồ-Đề! Nếu ông nghĩ thế nầy: Đức Như-Lai, không phải vì có tướng cụ-túc mà được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác!
Tu-Bồ-Đề! Ông cũng đừng nghĩ như vầy: Đức Như-Lai há chẳng do nơi tướng cụ-túc mà được Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác sao?
Tu-Bồ-Đề! Nếu ông nghĩ như vầy: Người phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác nói các pháp đều đoạn diệt. Ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì nơi các pháp, người phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác không nói tướng đoạn diệt.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu Bồ-tát đem bảy thứ báu đầy cả những cõi nước bằng số cát sông Hằng để làm việc bố-thí.
Nếu lại có người biết lý vô-ngã của tất cả pháp mà đặng thành nhẫn trí. Vị Bồ-tát nầy được công-đức hơn phước-đức của vị Bồ-tát trước. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Vì các vị Bồ-tát không nhận lấy phước-đức.”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch với đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! Tại sao các vị Bồ-tát không nhận lấy phước-đức?”
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Vị Bồ-tát phàm có làm việc phước-đức thời chẳng nên tham-trước, vì thế nên nói là chẳng nhận lấy phước-đức.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Nếu có người nói: Đức Như-Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, thời người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Bởi vì sao? Vì Như-Lai đó, không từ nơi nào lại, mà cũng không đi về đâu, nên gọi là Như-Lai!
Nầy Tu-Bồ-Đề! Như có trang thiện-nam, người thiện-nữ, đem cõi tam-thiên đại-thiên đập nát ra vi-trần. Nơi ý ông nghĩ thế nào? Các vi-trần đó có nhiều chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng “Bạch đức Thế-Tôn! Rất nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu những vi-trần đó là thiệt có, thời đức Phật chẳng nói là những vi-trần.
Vì cớ sao thế? Vì đức Phật nói những vi-trần chính chẳng phải những vi-trần, đó tạm gọi là những vi-trần.
Bạch đức Thế-tôn! Cõi tam-thiên, đại-thiên của đức Như-Lai nói, chính chẳng phải thế-giới, đó gọi là thế-giới. Bởi vì sao? Vì nếu thế-giới là thiệt có ấy, thời là một hợp-tướng.
Đức Như-Lai nói một hợp-tướng chính chẳng phải một hợp-tướng, đó tạm gọi là một hợp-tướng”.
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Một hợp-tướng đó bèn là chẳng thể nói được, chỉ nơi kẻ phàm-phu tham trước việc ấy thôi.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Như có người nói: Đức Phật nói ngã-kiến, nhân kiến, chúng-sanh-kiến, thọ-giả-kiến. Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Người ấy hiểu nghĩa-lý của Phật nói chăng?”
“Bạch đức Thế-Tôn! Không. Người ấy không hiểu nghĩa-lý của đức Phật nói. Bởi vì sao? Đức Thế-tôn nói ngã-kiến, nhân-kiến, chúng-sanh-kiến, thọ-giả-kiến, chính chẳng phải ngã-kiến, nhân-kiến, chúng-sanh-kiến, thọ-giả-kiến, đó tạm gọi là ngã-kiến, nhân-kiến, chúng-sanh-kiến, thọ-giả-kiến”.
“Nầy Tu-Bồ-Đề! Nơi tất cả pháp, người phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp-tướng.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Pháp-tướng nói ra đó, đức Như-Lai nói chính là không phải pháp-tướng, đó tạm gọi là pháp-tướng.
Nầy Tu-Bồ-Đề! Như có người đem bảy thứ báu đầy cả vô-lượng vô-số cõi nước để làm việc bố-thí. Như có trang thiện-nam, người thiện-nữ nào, phát tâm Bồ-đề, thọ-trì kinh nầy, nhẫn đến một bài kệ bốn câu v.v… tự mình thọ-trì, đọc-tụng, lại giảng cho kẻ khác nghe, thời phước-đức của người nầy hơn người trước.
Giảng nói cho người khác nghe như thế nào? : – ” Không chấp lấy nơi tướng, như-như chẳng động?”
Bởi vì sao?
Tất cả những pháp hữu-vi
Khác nào mộng, huyễn, khác gì điện, sương.
Như bóng nước, như ảnh-tượng.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
Đức Phật nói kinh nầy xong, ông Trưởng-Lão Tu-Bồ-Đề cùng với các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di, tất cả Trời, Người, A-Tu-La v.v… trong thế-gian, nghe những lời của Đức Phật dạy, thảy đều rất vui mừng, tin nhận, vâng theo tu hành.
NAM-MÔ BÁT-NHÃ HỘI-THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

The Vajracchedika Prajna paramita Sutra
THE DIAMOND SUTRA

This is what I heard one time when the Buddha was staying in the monastery in Anathapindika’s park in the Jeta Grove near Shravasti with a community of 1,250 Bhikshus, fully ordained monks.
That day, when it was time to make the round for alms, the Buddha put on his sanghati robe and, holding his bowl, went into the city of Shravasti to seek alms food, going from house to house. When the alms round was completed, he returned to the monastery to eat the midday meal. Then he put away his sanghati robe and his bowl, washed his feet, arranged his cushion, and sat down.
At that time, the Venerable Subhuti stood up, bared his right shoulder, put his knee on the ground, and, folding his palms respectfully, said to the Buddha, “World-Honored One, it is rare to find someone like you. You always support and show special confidence in the bodhisattvas.
“World-Honored One, if sons and daughters of good families want to give rise to the highest, most fulfilled, awakened mind, what should they rely on and what should they do to master their thinking?”
The Buddha replied, “Well said, Subhuti! What you have said is absolutely correct. The Tathágata always supports and shows special confidence in the bodhisattvas. Please listen
with all of your attention and the Tathágata will respond to your question. If daughters and sons of good families want to give rise to the highest, most fulfilled, awakened mind, they should rely on the following way.”
The Venerable Subhuti said, “Lord, we are so happy to hear your teachings.”
The Buddha said to Subhuti, “This is how the bodhisattva Mahasattvas master their thinking. ‘However many species of living beings there are–whether born from eggs, from the womb, from moisture, or spontaneously; whether they have form or do not have form; whether they have perceptions or do not have perceptions; or whether it cannot be said of them that they have perceptions or that they do not have perceptions, we must lead all these beings to the ultimate nirvana so that they can be liberated. And when this innumerable, immeasurable, infinite number of beings has become liberated, we do not, in truth, think that a single being has been liberated,’
“Why is this so? If, Subhuti, a bodhisattva holds on to the idea that a self, a person, a living being, or a life span exists, that person is not an authentic bodhisattva.”
“Moreover, Subhuti, when a bodhisattva practices generosity, he does not rely on any object–that is to say he does not rely on any form, sound, smell, taste, tactile object, or dharma–to practice generosity. That, Subhuti, is the spirit in which a bodhisattva should practice generosity, not relying on signs. Why? If a bodhisattva practices generosity without relying on signs, the happiness that results cannot be conceived of or measured. Subhuti, do you think that the space in the Eastern Quarter can be measured?”
“No, World-Honored One.”
“Subhuti, can space in the Western, Southern, and Northern Quarters, above and below be measured?”
“No, World-Honored One.”
“Subhuti, if a bodhisattva does not rely on any concept when practicing generosity, then the happiness that results from that virtuous act is as great as space. It cannot be measured. Subhuti, the bodhisattvas should let their minds dwell in the teachings I have just given.”
“What do you think, Subhuti? Is it possible to grasp the Tathágata by means of bodily signs?”
“No, World-Honored One. When the Tathágata speaks of bodily signs, there are no signs being talked about.”
The Buddha said to Subhuti: “In a place where there is something that can be distinguished by signs, in that place there is deception. If you can see the sign less nature of signs, then you can see the Tathágata.”
The Venerable Subhuti said to the Buddha, “In times to come, will there be people who, when they hear these teachings, have real faith and confidence in them?”
The Buddha replied, “Do not speak that way, Subhuti. Five hundred years after the Tathágata has passed away, there will still be people who enjoy the happiness that comes from
observing the precepts. When such people hear these words, they will have faith and confidence that here is the truth. We should know that such people have sown seeds not only during the lifetime of one Buddha, or even two, three, four, or five Buddhas, but have, in truth, planted wholesome seeds during the lifetimes of tens of thousands of Buddhas. Anyone who, for only a second, gives rise to a pure and clear confidence upon hearing these words of the Tathágata, the Tathágata sees and knows that person, and he or she will attain immeasurable happiness because of this understanding. Why?
“Because that kind of person is not caught up in the idea of a self, a person, a living being, or a life span. They are not caught up in the idea of a dharma or the idea of a non-dharma. They are not caught up in the notion that this is a sign and that is not a sign. Why? If you are caught up in the idea of a dharma, you are also caught up in the ideas of a self, a person, a living being, and a life span. If you are caught up in the idea that there is no dharma, you are still caught up in the ideas of a self, a person, a living being, and a life span. That is why we should not get caught up in dharmas or in the idea that dharmas do not exist. This is the hidden meaning when the Tathágata says, ‘Bhikshus, you should know that all of the teachings I give to you are a raft.¹ All teachings must be abandoned, not to mention non-teachings.”
“What do you think, Subhuti, has the Tathágata arrived at the highest, most fulfilled, awakened mind? Does the Tathágata give any teaching?”
The Venerable Subhuti replied, “As far as I have understood the Lord Buddha’s teachings, there is no independently existing object of mind called the highest, most fulfilled, awakened mind, nor is there any independently existing teaching that the Tathágata gives. Why? The teachings that the Tathágata has realized and spoken of cannot be conceived of as separate, independent existences and therefore cannot be described. The Tathágatas teaching is not self-existent nor is it non-self-existent. Why? Because the noble teachers are only distinguished from others in terms of the unconditioned.”
“What do you think, Subhuti? If someone were to fill the 3,000 chiliocosms with the seven precious treasures as an act of generosity, would that person bring much happiness by this virtuous act?”
The Venerable Subhuti replied, “Yes, World-Honored One. It is because the very natures of virtue and happiness are not virtue and happiness that the Tathágata is able to speak about virtue and happiness.”
The Buddha said, “On the other hand, if there is someone who accepts these teachings and puts them into practice, even if only a gatha of four lines, and explains them to someone else, the happiness brought about by this virtuous act far exceeds the happiness brought about by giving the seven precious treasures. Why? Because, Subhuti, all Buddhas and the dharma of the highest, most fulfilled, awakened mind of all Buddhas arise from these teachings. Subhuti, what is called Buddha dharma is everything that is not Buddha dharma.”
“What do you think, Subhuti? Does a Stream-Enterer think, ‘I have attained the fruit of stream-entry.’?”
Subhuti replied, “No, World-Honored One. Why? Stream-Enterer means to enter the stream, but in fact there is no stream to enter. One does not enter a stream that is form, nor a stream that is sound, smell, taste, touch, or object of mind. That is what we mean when we say entering a stream.”
“What do you think, Subhuti? Does a Once-Returner think, ‘I have attained the fruit of Once-Returning.’?”
Subhuti replied, “No, World-Honored One. Why? Once-Returner means to go and return once more, but in truth there is no going just as there is no returning. That is what we mean when we say Once-Returner.”
“What do you think, Subhuti? Does a Non-Returner think like this, ‘l have attained the fruit of No-Return.’?”
Subhuti replied, “No, World-Honored One. Why? No-Return means not to return to this world, but in fact there cannot be any Non-Returning. That is what we mean when we say Non-Returner.”
“What do you think, Subhuti? Does an Arhat think like this, ‘I have attained the fruit of Arhatship¹?”
Subhuti replied, “No, World-Honored One. Why? There is no separately existing thing that can be called Arhat. If an Arhat gives rise to the thought that he has attained the fruit of Arhat-ship, then he is still caught up in the idea of a self, a person, a living being, and a life span. World-Honored One, you have often said that I have attained the concentration of peaceful abiding and that in the community, I am the Arhat who has most transformed need and desire. World-Honored One, if I were to think that I had attained the fruit of Arhat-ship, you certainly would not have said that I love to dwell in the concentration of peaceful abiding.”
The Buddha asked Subhuti, “In ancient times when the Tathágata practiced under Buddha Dipankara, did he attain anything?”
Subhuti answered, “No, World-Honored One. In ancient times when the Tathágata was practicing under Buddha Dipankara, he did not attain anything.”
“What do you think, Subhuti? Does a bodhisattva create a serene and beautiful Buddha field?”
“No, World-Honored One. Why? To create a serene and beautiful Buddha field is not in fact creating a serene and beautiful Buddha field. That is why it is called creating a serene and beautiful Buddha field.”
The Buddha said, “So, Subhuti, all the bodhisattva Mahasattvas should give rise to a pure and clear intention in this spirit. When they give rise to this intention, they should not rely on forms, sounds, smells, tastes, tactile objects, or objects of mind. They should give rise to an intention with their minds not dwelling anywhere.’
“Subhuti, if there were someone with a body as big as Mount Sumeru, would you say that his was a large body?”
Subhuti answered, “Yes, World-Honored One, very large. Why? What the Tathágata says is not a large body, that is known as a large body.”
“Subhuti, if there were as many Ganges Rivers as the number of grains of sand in the Ganges, would you say that the number of grains of sand in all those Ganges Rivers is very many'”
Subhuti answered, “Very many indeed, World-Honored One. If the number of Ganges Rivers were huge, how much more so the number of grains of sand in all those Ganges Rivers.”
“Subhuti, now I want to ask you this: if a daughter or son of good family were to fill the 3,000 chiliocosms with as many precious jewels as the number of grains of sand in all the Ganges Rivers as an act of generosity, would that person bring much happiness by her virtuous act?”
Subhuti replied, “Very much, World-Honored One.”
The Buddha said to Subhuti, “If a daughter or son of a good family knows how to accept, practice, and explain this sutra to others, even if it is a gatha of four lines, the happiness that results from this virtuous act would be far greater.”
“Furthermore, Subhuti, any plot of land on which this sutra is proclaimed, even if only one gatha of four lines, will be a land where gods, men, and asuras will come to make offerings just as they make offerings to a stupa of the Buddha. If the plot of land is regarded as that sacred, how much more so the person who practices and recites this sutra. Subhuti, you should know that that person attains something rare and profound. Wherever this sutra is kept is a sacred site enshrining the presence of the Buddha or one of the Buddha’s great disciples.”
After that, Subhuti asked the Buddha, “What should this sutra be called and how should we act regarding its teachings?”
The Buddha replied, “This sutra should be called The Diamond that Cuts through Illusion because it has the capacity to cut through allusions and afflictions and bring us to the shore of liberation. Please use this title and practice according to its deepest meaning. Why? What the Tathágata has called the highest, transcendent understanding is not, in fact, the highest, transcendent understanding. That is why it is truly the highest, transcendent understanding:”
The Buddha asked, “What do you think, Subhuti? Is there any dharma that the Tathágata teaches?”
Subhuti replied, “The Tathágata has nothing to teach, World-Honored One.”
“What do you think, Subhuti? Are there many particles of dust in the 3,000 chiliocosms?”
“Very many, World-Honored One.”
“Subhuti, the Tathágata says that these particles of dust are not particles of dust, That is why they are truly particles of dust. And what the Tathágata calls chiliocosms are not in fact chiliocosms. That is why they are called chiliocosms”
“What do you think, Subhuti? Can the Tathágata be recognized by the possession of the thirty-two marks?”
The Venerable Subhuti replied, “No, World-Honored One. Why? Because what the Tathágata calls the thirty-two marks are not essentially marks and that is why the Tathágata calls them the thirty-two marks.”
“Subhuti, if as many times as there are grains of sand in the Ganges a son or daughter of a good family gives up his or her life as an act of generosity and if another daughter or son of a good family knows how to accept, practice, and explain this sutra to others, even if only a gatha of four lines, the happiness resulting from explaining this sutra is far greater.”
When he had heard this much and penetrated deeply into its significance, the Venerable Subhuti was moved to tears. He said, “World-Honored One, you are truly rare in this world. Since the day I attained the eyes of understanding, thanks to the guidance of the Buddha, I have never before heard teachings so deep and wonderful as these. World-Honored One, if someone hears this sutra, has pure and clear confidence in it, and arrives at insight into the truth, that person will realize the rarest kind of virtue. World-Honored One, that insight into the truth is essentially not insight. That is what the Tathágata calls insight into the truth.
“World-Honored One, today it is not difficult for me to hear this wonderful sutra, have confidence in it, understand it, accept it, and put it into practice. But in the future, in 500 years, if there is someone who can hear this sutra, have confidence in it, understand it, accept it, and put it into practice, then certainly the existence of someone like that will be great and rare. Why? That person will not be dominated by the idea of a self, a person, a living being, or a life span. Why? The idea of a self is not an idea, and the ideas of a person, a living being, and a life span are not ideas either. Why? Buddhas are called Buddhas because they are free of ideas.”
“The Buddha said to Subhuti, “That is quite right. If someone hears this sutra and is not terrified or afraid, he or she is rare. Why? Subhuti, what the Tathágata calls parama-paramita, the highest transcendence, is not essentially the highest transcendence, and that is why it is called the highest transcendence.
“Subhuti, the Tathágata has said that what is called transcendent endurance is not transcendent endurance. That is why it is called transcendent endurance. Why? Subhuti, thousands of lifetimes ago when my body was cut into pieces by King Kalinga, I was not caught in the idea of a self, a person, a living being, or a life span. If, at that time, I had been caught up in any of those ideas, I would have felt anger and ill-will against the king.
“I also remember in ancient times, for 500 lifetimes, I practiced transcendent endurance by not being caught up in the idea of a self, a person, a living being, or a life span. So, Subhuti, when a bodhisattva gives rise to the unequalled mind of awakening, he has to give up all ideas. He cannot not rely on forms when he gives rise to that mind, nor on sounds, smells, tastes, tactile objects, or objects of mind. He can only give rise to that mind that is not caught up in anything.
“The Tathágata has said that all notions are not notions and that all living beings are not living beings. Subhuti, the Tathágata is one who speaks of things as they are, speaks what is true, and speaks in accord with reality. He does not speak deceptively or to please people. Subhuti, if we say that the Tathágata has realized a teaching, that teaching is neither graspable nor deceptive.
“Subhuti, a bodhisattva who still depends on notions to practice generosity is like someone walking in the dark. He will not see anything. But when a bodhisattva does not depend on notions to practice generosity, he is like someone with good eyesight walking under the bright light of the sun. He can see all shapes and colors.
“Subhuti, if in the future there is any daughter or son of good family who has the capacity to accept, read, and put into practice this sutra, the Tathágata will see that person with his eyes of understanding. The Tathágata will know that person, and that person will realize the measureless, limitless fruit of her or his virtuous act.
“Subhuti, if on the one hand, a daughter or son of a good family gives up her or his life in the morning as many times as there are grains of sand in the Ganges as an act of generosity, and gives as many again in the afternoon and as many again in the evening, and continues doing so for countless ages; and if, on the other hand, another person listens to this sutra with complete confidence and without contention, that person’s happiness will be far greater. But the happiness of one who writes this sutra down, receives, recites, and explains it to others cannot be compared.
“In summary, Subhuti, this sutra brings about boundless virtue and happiness that cannot be conceived or measured. If there is someone capable of receiving, practicing, reciting, and sharing this sutra with others, the Tathágata will see and know that person, and he or she will have inconceivable, indescribable, and incomparable virtue. Such a person will be able to shoulder the highest, most fulfilled, awakened career of the Tathágata. Why? Subhuti, if one is content with the small teachings, if he or she is still caught up in the idea of a self, a person, a living being, or a life span, he or she will not be able to listen, receive, recite, and explain this sutra to others. Subhuti, any place this sutra is found is a place where gods, men, and asuras will come to make offerings. Such a place is a shrine and should be venerated with formal ceremonies, circumambulations, and offerings of flowers and incense.”
“Furthermore, Subhuti, if a son or daughter of good family, while reciting and practicing this sutra, is disdained or slandered, his or her misdeeds committed in past lives, including those that could bring about an evil destiny, will be eradicated, and he or she will attain the fruit of the most fulfilled, awakened mind. Subhuti, in ancient times before I met Buddha Dipankara, I had made offerings to and had been attendant of all 84,000 multi-millions of Buddhas. If someone is able to receive, recite, study, and practice this sutra in the last epoch, the happiness brought about by this virtuous act is hundreds of thousands times greater than that which I brought about in ancient times. In fact, such happiness cannot be conceived or compared with anything, even mathematically. Such happiness is immeasurable.
“Subhuti, the happiness resulting from the virtuous act of a son or daughter of good family who receives, recites, studies, and practices this sutra in the last epoch will be so great that if I were to explain it now in detail, some people would become suspicious and disbelieving, and their minds might become disoriented. Subhuti, you should know that the meaning of this sutra is beyond conception and discussion. Likewise, the fruit resulting from receiving and practicing this sutra is beyond conception and discussion.”
At that time, the Venerable Subhuti said to the Buddha, “World-Honored One, may I ask you again that if daughters or sons of good family want to give rise to the highest, most fulfilled, awakened mind, what should they rely on and what should they do to master their thinking?”
The Buddha replied, “Subhuti, a good son or daughter who wants to give rise to the highest, most fulfilled, awakened mind should do it in this way: ‘We must lead all beings to the shore of awakening, but, after these beings have become liberated, we do not, in truth, think that a single being has been liberated.’ Why is this so? Subhuti, if a bodhisattva is still caught up in the idea of
a self, a person, a living being or a life span, that person is not an authentic bodhisattva. Why is that?
“Subhuti, in fact, there is no independently existing object of mind called the highest, most fulfilled, awakened mind. What do you think, Subhuti? In ancient times, when the Tathágata was living with Buddha Dipankara, did he attain anything called the highest, most fulfilled, awakened mind?”
“No, World-Honored One. According to what I understand from the teachings of the Buddha, there is no attaining of anything called the highest, most fulfilled, awakened mind.”
The Buddha said, “Right you are, Subhuti. In fact, there does not exist the so-called highest, most fulfilled, awakened mind that the Tathágata attains. Because if there had been any such thing, Buddha Dipankara would not have predicted of me, ‘In the future, you will come to be a Buddha called Shakyamuni.’ This prediction was made because there is, in fact, nothing that can be attained that is called the highest, most fulfilled, awakened mind. Why? Tathágata means the such-ness of all things (dharmas). Someone would be mistaken to say that the Tathágata has attained the highest, most fulfilled, awakened mind since there is not any highest, most fulfilled, awakened mind to be attained. Subhuti, the highest, most fulfilled, awakened mind that the Tathágata has attained is neither graspable nor elusive. This is why the Tathágata has said, ‘All dharmas are Buddha dharma.’ What are called all dharmas are, in fact, not all dharmas. That is why they are called all dharmas.
“Subhuti, a comparison can be made with the idea of a great human body.”
Subhuti said, “What the Tathágata calls a great human body is, in fact, not a great human body.”
“Subhuti, it is the same concerning bodhisattvas. If a bodhisattva thinks that she has to liberate all living beings, then she is not yet a bodhisattva. Why? Subhuti, there is no independently existing object of mind called bodhisattva. Therefore, the Buddha has said that all dharmas are without a self, a person, a living being, or a life span. Subhuti, if a bodhisattva thinks, ‘I have to create a serene and beautiful Buddha field¹, that person is not yet a bodhisattva. Why? What the Tathágata calls a serene and beautiful Buddha field is not in fact a serene and beautiful Buddha field. And that is why it is called a serene and beautiful Buddha field. Subhuti, any bodhisattva who thoroughly understands the principle of non-self and non-dharma is called by the Tathágata an authentic bodhisattva.”
“Subhuti, what do you think? Does the Tathágata have the human eye?”
Subhuti replied, “Yes, World-Honored One, the Tathágata does have the human eye.”
The Buddha asked, “Subhuti, what do you think? Does the Tathágata have the divine eye?”
Subhuti said, “Yes, World-Honored One, the Tathágata does have the divine eye.”
“Subhuti, what do you think? Does the Tathágata have the eye of insight?”
Subhuti replied, “Yes, World-Honored One, the Tathágata does have the eye of insight.”
“Subhuti, what do you think? Does the Tathágata have the eye of transcendent wisdom?”
“Yes, World-Honored One, the Tathágata does have the eye of transcendent wisdom.”
The Buddha asked, “Does the Tathágata have the Buddha eye?”
“Yes, World-Honored One, the Tathágata does have the Buddha eye.”
“Subhuti, what do you think? Does the Buddha see the sand in the Ganges as sand?”
Subhuti said, “World-Honored One, the Tathágata also calls it sand.”
“Subhuti, if there were as many Ganges Rivers as the number of grains of sand of the Ganges and there was a Buddha land for each grain of sand in all those Ganges Rivers, would those Buddha lands be many?”
“Yes, World-Honored One, very many.”
The Buddha said, “Subhuti, however many living beings there are in all these Buddha lands, though they each have a different mentality, the Tathágata understands them all. Why is that? Subhuti, what the Tathágata calls different mentalities are not in fact different mentalities. That is why they are called different mentalities.”
“Why? Subhuti, the past mind cannot be grasped, neither can the present mind or the future mind.”
“What do you think, Subhuti? If someone were to fill the 3,000 chiliocosms with precious treasures as an act of generosity, would that person bring great happiness by his virtuous act?” “Yes, very much, World-Honored One.”
“Subhuti, if such happiness were conceived as an entity separate from everything else, the Tathágata would not have said it to be great, but because it is ungraspable, the Tathágata has said that the virtuous act of that person brought about great happiness.”
“Subhuti, what do you think? Can the Tathágata be perceived by his perfectly formed body?”
“No, World-Honored One. What the Tathágata calls a perfectly formed body is not in fact a perfectly formed body. That is why it is called a perfectly formed body.”
“What do you think, Subhuti? Can the Tathágata be perceived by his perfectly formed physiognomy?”
“No, World-Honored One. It is impossible to perceive the Tathágata by any perfectly formed physiognomy. Why? Because what the Tathágata calls perfectly formed physiognomy is not in fact perfectly formed physiognomy. That is why it is called perfectly formed physiognomy.”
“Subhuti, do not say that the Tathágata conceives the idea ‘I will give a teaching¹. Do not think that way. Why? If anyone says that the Tathágata has something to teach, that person slanders the Buddha because he does not understand what I say. Subhuti, giving a Dharma talk in fact means that no talk is given. This is truly a Dharma talk.”
Then, Insight-Life Subhuti said to the Buddha, “World-Honored One, in the future, will there be living beings who will feel complete confidence when they hear these words?”
The Buddha said, “Subhuti, those living beings are neither living beings nor non-living beings. Why is that? Subhuti, what the Tathágata calls non-living beings are truly living beings.”
Subhuti asked the Buddha, “World-Honored One, is the highest, most fulfilled, awakened mind that the Buddha attained the unattainable?”
The Buddha said, “That is right, Subhuti. Regarding the highest, most fulfilled, awakened mind, I have not attained anything. That is why it is called the highest, most fulfilled, awakened mind.”
“Furthermore, Subhuti, that mind is everywhere equally. Because it is neither high nor low, it is called the highest, most fulfilled, awakened mind. The fruit of the highest, most fulfilled, awakened mind is realized through the practice of all wholesome actions in the spirit of non-self, non-person, non-living being, and non-life span. Subhuti, what are called wholesome actions are in fact not wholesome actions. That is why they are called wholesome actions.”
“Subhuti, if someone were to fill the 3,000 chiliocosms with piles of the seven precious treasures as high as Mount Sumeru as an act of generosity, the happiness resulting from this is much less than that of another person who knows how to accept, practice, and explain the Vajracchedika Prajna paramita Sutra to others. The happiness resulting from the virtue of a person who practices this sutra, even if it is only a gatha of four lines, cannot be described by using examples or mathematics.”
“Subhuti, do not say that the Tathágata has the idea, ‘I will bring living beings to the shore of liberation.’ Do not think that way, Subhuti. Why? In truth there is not one single being for the Tathágata to bring to the other shore. If the Tathágata were to think there was, he would be caught in the idea of a self, a person, a living being, or a life span. Subhuti, what the Tathágata calls a self essentially has no self in the way that ordinary persons think there is a self. Subhuti, the
Tathágata does not regard anyone as an ordinary person. That is why he can call them ordinary persons.”
“What do you think, Subhuti? Can someone meditate on the Tathágata by means of the thirty-two marks?”
Subhuti said, “Yes, World-Honored One. We should use the thirty-two marks to meditate on the Tathágata.”
The Buddha said, “If you say that you can use the thirty-two marks to see the Tathágata, then the Cakravartin is also a Tathágata?”
Subhuti said, “World-Honored One, I understand your teaching. One should not use the thirty-two marks to meditate on the Tathágata.”
Then the World-Honored One spoke this verse:
“Someone who looks for me in form or seeks me in sound
is on a mistaken path and cannot see the Tathágata.”
“Subhuti, if you think that the Tathágata realizes the highest, most fulfilled, awakened mind and does not need to have all the marks, you are wrong. Subhuti, do not think in that way. Do not think that when one gives rise to the highest, most fulfilled, awakened mind, one needs to see all objects of mind as nonexistent, cut off from life. Please do not think in that way. One who gives rise to the highest, most fulfilled, awakened mind does not contend that all objects of mind are nonexistent and cut off from life.”
“Subhuti, if a bodhisattva were to fill the 3,000 chiliocosms with the seven precious treasures, as many as the number of sand grains in the Ganges as an act of generosity, the happiness brought about by his or her virtue is less than that brought about by someone who has understood and wholeheartedly accepted the truth that all dharmas are of selfless nature and is able to live and bear fully this truth. Why is that, Subhuti? Because a bodhisattva does not need to build up virtue and happiness.”
Subhuti asked the Buddha, “What do you mean, World-Honored One, when you say that a bodhisattva does not need to build up virtue and happiness?”
“Subhuti, a bodhisattva gives rise to virtue but is not caught in the idea of virtue and happiness. That is why the Tathágata has said that a bodhisattva does not need to build up virtue and happiness.”
“Subhuti, if someone says that the World-Honored One comes, goes, sits, and lies down, that person has not understood what I have said. Why? The meaning of Tathágata is ‘does not come from anywhere and does not go anywhere¹. That is why he is called a Tathágata.
“Subhuti, if a daughter or son of a good family were to grind the 3,000 chiliocosms to particles of dust, do you think there would be many particles?”
Subhuti replied, “World-Honored One, there would be many indeed. Why? If particles of dust had a real self-existence, the Buddha would not have called them particles of dust. What the Buddha calls particles of dust are not, in essence, particles of dust. That is why they can be called particles of dust. World-Honored One, what the Tathágata calls the 3,000 chiliocosms are not chiliocosms. That is why they are called chiliocosms. Why? If chiliocosms are real, they are a compound of particles under the conditions of being assembled into an object. That which the Tathágata calls a compound is not essentially a compound. That is why it is called a compound.”
“Subhuti, what is called a compound is just a conventional way of speaking. It has no real basis. Only ordinary people are caught up in conventional terms.”
“Subhuti, if anyone says that the Buddha has spoken of a self view, a person view, a living-being view, or a life span view, has that person understood my meaning?”
“No, World-Honored One. Such a person has not understood the Tathágata. Why? What the Tathágata calls a self view, a person view, a living-being view, or a life span view are not in essence a self view, a person view, a living-being view, or a life span view. That is why they are called a self view, a person view, a living-being view, or a life span view.”
“Subhuti, someone who gives rise to the highest, most fulfilled, awakened mind should know that this is true of all dharmas, should see that all dharmas are like this, should have confidence in the understanding of all dharmas without any conceptions about dharmas. Subhuti, what is called a conception of dharmas, the Tathágata has said, is not a conception of dharmas. That is why it is called a conception of dharmas.”
“Subhuti, if someone were to offer an immeasurable quantity of the seven treasures to fill the worlds as infinite as space as an act of generosity, the happiness resulting from that virtuous act would not equal the happiness resulting from a son or daughter of a good family who gives rise to the awakened mind and reads, recites, accepts, and puts into practice this sutra, and explains it to others, even if only a gatha of four lines. In what spirit is this explanation given? Without being caught up in signs, just according to things as they are, without agitation. Why is this?
“All composed things are like a dream,
a phantom, a drop of dew, a flash of lightning.
That is how to meditate on them,
that is how to observe them.”
After they heard the Lord Buddha deliver this sutra, the Venerable Subhuti, the Bhikshus and Bhiksunis, laymen and laywomen, and gods and asuras, filled with joy and confidence, undertook to put these teachings into practice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *