Kinh A Di Đà – Amitabha Sutra

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

English below

Ta nghe như vầy:
Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Ðộc tại nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Ðại Tỳ kheo câu hội, đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biềt, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Ða, Châu Lợi Bàn Ðà Dà, Nan Ðà, A Nan Ðà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Ðề, Tân Ðầu Lô Phả La Ðọa, Ca Lưu Ðà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Ðà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Bồ Tát A Dật Ða, Bồ Tát Càn Ðà Ha Ðề, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, cùng với các vị Ðại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư Thiên như ông Thích Ðề Hoàn Nhơn v.v…và đại chúng cùng đến dự hội.
Bấy giờ Ðức Phật bảo Ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: “ Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Ðức Phật hiệu là A Di Ðà hiện nay đang nói pháp.”
Xá Lợi Phất! Vì sao cõi đó tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hợp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Ðức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức Ðức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm, xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạt, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cọng mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Ðức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất! Cõi của Ðức Phật đó tên đường dữ còn không có, huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Ðức Phật A Di Ðà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Ðức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, ví như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Ðức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghỉ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Di Ðà? Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ðức Phật đó và nhân dân của Ngày sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ðức Phật A Di Ðà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp. Xá Lợi Phất! Lại Ðức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Ðức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển. trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng, vô biên a tăng kỳ để nói thôi! Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những đều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc đại thiện nhơn như thế câu hội một chỗ. Xá Lợi Phất! chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó. – Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe nói Ðức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của Ðức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thời người đó đến lúc lâm chung, Ðức Phật A Di Ðà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Ðức Phật A Di Ðà. Xá Lợi Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sinh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ðức Phật A Di Ðà:
Phương Ðông cũng có Ðức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Ðại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Ðức Nhật Nguyệt Ðăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Ðại Diệm Kiên Phật, Tu Di Ðăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây có Ðức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật… hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có Ðức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thế chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới có Ðức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Ðạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên có Ðức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Ðại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Ðức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật… Hằng hà sa số những Ðức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này”.
Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Xá Lợi Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của Ðức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các Ðức Phật hộ niệm, đều không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các Ðức Phật nói.
Xá lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Ðức Phật A Di Ðà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xá Lợi Phất! Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các Ðức Phật, các Ðức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
Xá Lợi Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này, đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!
Ðức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A Tu La, v.v…nghe lời của Ðức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ mà lui ra.
Phật nói kinh A Di Ðà.

AMITABHA SUTRA

Thus have I heard:
Once Buddha was in the land of Shravasti, in the garden of Jeta and Anathapindika. He was accompanied by twelve hundred and fifty great Bhikshus, all of them great Arhats, well known to the assembly. Among them were his leading disciples, such figures as the Elders Shariputra, Maudgalyayana, Mahakashyapa, Maha Katyayana, and Mahakausthila, Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ánanda, Rahula, Gavampati, Pindola-bharadvaja, Kalodayin, Mahakapphina, Vakula, and Aniruddha, etc., all great disciples. Also present were the Bodhisattvas Mahasattva: Manjushri, Prince of the Dharma, the Bodhisattva Ajita the Invincible, and the Bodhisattva of Constant Progress, Gandhahastin, Nityodyukta, and other such great enlightening beings. Also present was Shakra, the king of the gods, along with countless numbers of heavenly beings, making up a great assembly.
At that time Buddha said to the Elder Shariputra: “West of here, past a hundred billion Buddha-lands, there exists a world called “Ultimate Bliss”. In this land there exists a Buddha called Amitabha, who is expounding the Dharma right now.
[Buddha says to Shariputra:] “Why is this land called Ultimate Bliss”? It is called “Ultimate Bliss” because the sentient beings in this land are free from the myriad sufferings, and only know every kind of joy.
Furthermore, this land is called “Ultimate Bliss” because it is surrounded by seven rings of railings, and seven layers of nets, and seven rows of trees, all made of the four precious jewels.
Moreover, the Land of Ultimate Bliss has many jeweled ponds filled with the waters of eight virtues. The bottom of each of the ponds is pure golden sand, and the stepped walkways that lead up from all four sides of each of the ponds are made of gold, silver, lapis lazuli and crystal. Above the ponds there are towers which are adorned with silver and gold and lapis lazuli and crystal and mother of pearl and red agate. In the ponds there are lotus flowers as big as cart wheels: blue ones shining with blue light, yellow ones shining with yellow light, red ones shining with red light, and white ones shining with white light, each emitting a subtle pure fragrance.
The Land of Ultimate Bliss is complete with all these merits and adornments.
And there is more — celestial music is constantly playing in this Buddha-land, and the ground is made of tawny gold. Flowers in the shape of heavenly orbs rain down at all hours of the day and night. Every morning the sentient beings of this land decorate their garments with multitudes of wondrous flowers and make offerings to hundreds of billions of Buddhas in other worlds. When it is meal time, they return to their own lands, to eat and circumambulate [the teaching assembly].
The Land of Ultimate Bliss is complete with all these merits and adornments.
And there is more still — in this land there are birds of all sorts of wondrous variegated colors: white cranes, peacocks, orioles, myna birds, cuckoos. All these birds bring forth harmonious songs day and night. Their songs communicate such Buddhist teachings as the five roots, the five powers, the seven factors of enlightenment, the eightfold path, as well as other teachings. When the sentient beings in this land hear the voices of the birds, they are mindful of the Buddhas, mindful of the Dharma [Buddha’s teachings], and mindful of the Sangha [Community of Seekers of Enlightenment].
Do not think that these birds were born as birds due to karmic retribution for past misdeeds. Why not? In this Buddha-land, the three evil planes of existence (as animals, hungry ghosts, and hell-beings) do not exist.
In this Buddha-land even the names of the evil planes of existence do not exist, much less the realities. All these birds are the creations of Amitabha Buddha, fashioned in order to broadcast the sounds of the Dharma.
In this Buddha-land, there is a slight breeze that stirs the rows of jewel trees and jewel nets, so that they emit subtle wondrous sounds, like hundreds and thousands of melodies playing all at once. All those who hear these sounds spontaneously develop the intention to be mindful of the Buddha, mindful of the Dharma, and mindful of the Sangha.
This Buddha-land is complete with all these merits and adornments.
What do you think: why is this Buddha called Amitabha?
The light of this Buddha is infinite, and shines on all lands throughout the universe without obstruction. Thus this Buddha is called Amitabha.
Also, the life span of this Buddha and his people is an infinite number of immeasurable eons, and so he is called Amitabha.
Amitabha Buddha attained enlightenment ten eons ago.
Moreover, this Buddha has innumerable disciples, all of whom are Arhats, and whose numbers are incalculable. Amitabha also has a following of innumerable Bodhisattvas.
The Land of Ultimate Bliss is complete with all these merits and adornments.
None of the sentient beings who are born in the Land of Ultimate Bliss ever fall back into a lower realm [i.e., they are avaivartika]. Many among them have only one more lifetime [to go before enlightenment]. These beings are very numerous, and their number is incalculable: they can be spoken of as innumerable.
When sentient beings hear [of the Land of Ultimate Bliss], they must take a vow to be born in this land. Why so? So that they can be together with all these beings of superior goodness.
One cannot be born in this land through minor good roots, blessings, virtues and causal connections.
If there are good men or good women who hear of Amitabha Buddha, and recite his name single mindedly and without confusion, for one day or two days or three days or four days or five days or six days or seven days, then when these people are about to die, Amitabha Buddha and all the sages who are with him will appear before them. When these people die, their minds will not fall into delusion, and they will attain rebirth in Amitabha Buddha’s Land of Ultimate Bliss.
I have seen this benefit, and so I speak these words. If sentient beings hear what I say, they must make a vow to be born in that land.
Right now I am extolling the benefits of the inconceivable merits of Amitabha Buddha. But in the eastern direction there are also countless other Buddhas, like Akshobhya Buddha, and the Buddha “Marks of the Polar Mountain”, and the Buddha “Great Polar Mountain”, and the Buddha “Light of the Polar Mountain”, and the Buddha “Wondrous Voice”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth. All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, and which all Buddhas protect and keep in mind.
In the worlds of the southern direction there are countless other Buddhas, like the Buddha “Lamp of the Sun and Moon”, and the Buddha “Light of Renown”, and the Buddha “Great Flaming Shoulders”, and the Buddha “Lamp of the Polar Mountain”, and the Buddha “Infinite Progress”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth. All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, and which all Buddhas protect and keep in mind.
In the worlds of the western direction there are countless other Buddhas, like the Buddha “Infinite Life”, and the Buddha “Innumerable Characteristics”, and the Buddha “Innumerable Banners”, and the Buddha “Great Light”, and the Buddha “Great Illumination”, and the Buddha “Mark of Reality”, and the Buddha “Light of Purity”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth, All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, and which all Buddhas protect and keep in mind.
In the worlds of the northern direction there are countless other Buddhas, like the Buddha “Flaming Shoulders”, and the Buddha “Supreme Voice”, and the Buddha “Unstoppable”, and the Buddha “Born of the Sun”, and the Buddha “Netted Light”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth. All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, and which all Buddhas protect and keep in mind.
In the worlds of the nadir there are countless other Buddhas, like the Buddha “Lion”, and the Buddha “Repute”, and the Buddha “Light”, and the Buddha “Dharma Banner”, and the Buddha “Upholding the Dharma”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth. All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, and which all Buddhas protect and keep in mind.
In the worlds of the zenith there are countless other Buddhas, like the Buddha “Pure Voice”, and the Buddha “Sojourner King”, and the Buddha “Incense Fragrance”, and the Buddha “Fragrant Light”, and the Buddha “Great Blazing Shoulders”, and the Buddha “Body of Multicolored Jewel Flower Garlands”, and the Buddha “Sala Tree King”, and the Buddha “Precious Flower Virtue”, and the Buddha “Sees All Truths”, and the Buddha “Like the Polar Mountain”. Each of them preaches in his own land with the eloquence of a Buddha, and covers a whole cosmos, speaking the truth. All of you sentient beings should believe this scripture extolling their inconceivable merits, which all Buddhas protect and keep in mind.
Why do you think this is called the sutra that is protected and kept in mind by all the Buddhas?
If there are good men and good women who hear this scripture, accept it, and uphold it, and they hear the names of all these Buddhas, all these good men and good women will be protected and kept in mind by all these Buddhas, and all of them will reach the level where they do not turn back from complete, unexcelled, correct enlightenment. Therefore, all of you should faithfully accept what I say and what all the Buddhas have said.
All those people who have vowed, or are vowing, or will vow to be born in the land of Amitabha Buddha reach the level where they do not turn back from complete, unexcelled enlightenment, whether in their past lives, their present lives, or their future lives. Therefore; all good men and good women, if they have faith, must make a vow to be born in that land.
Just as I am now extolling the inconceivable merits of all the Buddhas, all those Buddhas are likewise extolling my inconceivable merits, with these words: “Shakyamuni Buddha is able to carry out a most difficult and rare task. In the world “Endurance” [this world], in an evil world of the Five Corruptions -the corruption of the age, the corruption of views, the corruption of afflictions, the corruption of sentient beings, and the corruption of life — he is able to achieve complete, unexcelled enlightenment, and to expound the Truth which all beings in all worlds find hard to believe.”
Know then that in the midst of this evil world of the Five Corruptions, I am able to carry out this difficult task, attain complete, unexcelled enlightenment, and expound the Truth which is so hard to believe for beings in all worlds. This is indeed most difficult!
When Buddha had finished preaching this scripture, Shariputra and all the monks and all the other gods and humans and asuras and the rest who had been listening, having heard what the Buddha said, rejoiced and faithfully accepted it. They all bowed in homage and departed.
END OF THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *