Kinh Chánh Pháp Shanghata | Shanghata Sutra

MỜI QUÝ VỊ ĐỌC BẢN TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY

Source: HongNhu.org, sanghatasutra.net

Convert to Imges by namo84000.org

Click here to download Sanghata Sutra in other languageMirror link  • Leave a Comment