CHÁNH VĂN GIỚI LUẬT – OFFICIAL BUDDHIST RULE TEXT

KINH ĐIỂN THƯỜNG ĐỌC TỤNG – REGULARLY SUTRAS

KINH ĐIỂN VỀ NHÂN QUẢ – SUTRAS WRITTEN ABOUT CAUSE & EFFECT
KINH TỤNG NGÀY PHẬT ĐẢN – SUTRAS WRITTEN ABOUT THE BUDDHA’S BIRTHDAY
BÁT NHÃ TUYỂN TẬP – THE HEART SUTRA INSIGHT
A DI ĐÀ PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT AMITABHA BUDDHA
DƯỢC SƯ PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT MEDICINE BUDDHA (BHAISAJYAGURU)
DI LẶC PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT MAITREYA BUDDHA
QUÁN ÂM PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT AVALOKITESVARA BODHISATTVA
ĐỊA TẠNG PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT KSITIGARBHA
CHUẨN ĐỀ PHÁP KINH – SUTRAS WRITTEN ABOUT CUNDI BODHISATTVA
KINH PHÁP THIỀN TÔNG – ZEN SECT’S MAIN TEXTS
KINH TỤNG SÁM HỐI – SUTRAS FOR REPENTANCE
CÁC BỘ KINH KHÁC – OTHERS SUTRAS

THẦN CHÚ PHẬT GIÁO – REGULARLY BUDDHIST MANTRAS