[0159] KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN

KINH ĐẠI-THỪA BẢN-SINH TÂM-ĐỊA-QUÁN

Hán dịch: Đời Đường, Bát-Nhã
Việt dịch: Thích-Tâm-Châu

Trang 01. Mục lục

QUYỂN I, II, III

Trang 02. Phẩm tựa

Trang 03. Phẩm báo ân

QUYỂN IV

Trang 04. Phẩm Yếm Xả

Trang 05. Phẩm Vô Cấu Tính

QUYỂN V

Trang 06. Phẩm A Lan Nhã

QUYỂN VI

Trang 07. Phẩm Ly Thế Gian

QUYỂN VII

Trang 08. Phẩm Yếm Thân

Trang 09. Phẩm Ba La Mật Đa

Trang 10. Phẩm Công Đức Trang Nghiêm

QUYỂN VIII

Trang 11. Phẩm Quán Tâm

Trang 12. Phẩm Phát Bồ Đề Tâm

Trang 13. Phẩm Thành Phật

Trang 14. Phẩm Chúc Lụy  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14