[0159] KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN

KINH ĐẠI-THỪA BẢN-SINH TÂM-ĐỊA-QUÁN

Hán dịch: Đời Đường, Bát-Nhã
Việt dịch: Thích-Tâm-Châu

Trang 01. Mục lục

QUYỂN I, II, III

Trang 02. Phẩm tựa

Trang 03. Phẩm báo ân

QUYỂN IV

Trang 04. Phẩm Yếm Xả

Trang 05. Phẩm Vô Cấu Tính

QUYỂN V

Trang 06. Phẩm A Lan Nhã

QUYỂN VI

Trang 07. Phẩm Ly Thế Gian

QUYỂN VII

Trang 08. Phẩm Yếm Thân

Trang 09. Phẩm Ba La Mật Đa

Trang 10. Phẩm Công Đức Trang Nghiêm

QUYỂN VIII

Trang 11. Phẩm Quán Tâm

Trang 12. Phẩm Phát Bồ Đề Tâm

Trang 13. Phẩm Thành Phật

Trang 14. Phẩm Chúc Lụy  • Leave a Comment