Kinh Di Lặc Bồ tát phát nguyện vương kệ

Mật Tạng Bộ 3 _ No. 1144 (Tr.600_ Tr.601)

PHẬT NÓI DI LẶC BỒ TÁT PHÁT NGUYỆN VƯƠNG KỆ

Hán dịch: Nội Các Chưởng Thích Tây Phiên Mông Cổ Chư Văn Tây Phiên Học Tổng Quản Nghi Tân CÔNG BỐ TRA BỐ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Phạn Ngữ: A nha hắc lạt ba ni, a nạp lạt nan Hoa Ngữ: Thánh Di Lặc Nguyện Vương
Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
Đức Phật bảo: “Này A Nan! Xưa kia, lúc Di Lặc Bồ Tát thề hành Hạnh Bồ Tát thì ngày đêm 6 Thời, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, phát Nguyện Văn như vầy:
_ Kính lễ tất cả Phật
Với Cụ Thiên Nhãn Tiên
Bồ Tát Ma Ha Tát
Và các chúng Thanh Văn Khiến lánh xa nẻo ác Hiện ra lối Niết Bàn Dẫn vào không già chết _ Kính lễ Tâm Bồ Đề Con do Tâm Vô Minh Gây tạo tất cả tội
Nay ở trước mặt Phật Sám Hối hết không sót Tự ba Nghiệp Môn con Gom chứa Phước tư lương
Chủng (Hạt giống) Phổ Tuệ của con Nguyện Đạo con không dứt
Trong các nước mười phương Bao nhiêu cúng dường Phật Phật xưa đã tùy hỷ
Nay con đều tùy hỷ Sám hối tất cả tội Tùy hỷ các căn lành Kính lễ tất cả Phật
Nguyện được Đại Trí Tuệ Tất cả xứ mười phương Hết thảy Đại Bồ Tát Dừng ở nơi Thập Địa
Thỉnh mau Đẳng Chính Giác Đã chứng Tâm Viên Giác Giáng phục các Ma Quân Làm lợi các Hữu Tình
Nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân Dùng tiếng trống Đại Pháp
Độ chúng sinh thoát khổ Nguyện trải vô lượng kiếp Thường trụ Thế nói Pháp Thỉnh vận Đại Bi Trí
Từ tế (Ban điều lành cứu giúp) các Hữu Tình Chìm trong vũng tham dục
ân ái nơi ràng buộc
Chúng sinh bị chướng ngại Chư Phật chẳng ghét bỏ Từ Bi các Hàm Thức
Kéo khỏi biển Tam Hữu (Ba cõi) Tất cả Phật ba đời
Tu hành các Đạo Pháp Nay con đều tùy học Nguyện chứng Đạo Bồ Đề
Đồng lên sáu Bỉ Ngạn (Bờ giải thoát) Độ chúng sinh sáu nẻo
Chứng được sáu thần thông Nguyện thành Đạo Vô Thượng
Không sinh (Vô sinh) với Bản Nguyện Không Xứ (Vô xứ ) không tự tính (Vô tự tính) Ngộ Lý Chân Không này
Không Trí (Vô Trí) cũng không đắc (Vô đắc )
Không mệnh (Vô mệnh ) không chúng sinh (Vô chúng sinh ) Không ngược, không chọn hướng
Nguyện đạt Pháp Vô Ngã Liền bằng Đại Tiên Phật Nguyện chẳng trụ hai Chấp Nơi nhiếp tất cả vật
Vì lợi ích chúng sinh Chẳng kính hành bố thí Vật chủng đầy xa xỉ Con ứng dụng sung túc
Vật tính đẳng Không Tịch
Viên mãn Độ Bố Thí (Dāna-pāramitā) Nơi nhận, dừng tác phẩm
Không lỗi, rất thanh tịnh Và không Nghi Căng Mạn
Viên mãn Độ Giới Luật (Śīla-pāramitā) Như đất, nước, lửa, gió
Bốn Đại không chạm nghịch Xâm phạm, hòa sân hận
Viên mãn Độ Nhẫn Nhục (Kṣānti-pāramitā) Phát Tâm, truớc sau siêng
Luôn vui chẳng trễ lười Sức thân tâm dũng mãnh
Viên mãn Độ Tinh Tiến (Vīrya-pāramitā) Điều phục, Chính Định tụ Như Huyễn Tam Ma Địa
Kim Cương Thiền Na Đẳng
Viên mãn Độ Tĩnh Lự (Dhyāna-pāramitā) Ba loại Giải Thoát Môn
Ba Thời Pháp Bình Đẳng Nghe, nghĩ, tu sáng tỏ
Viên mãn Độ Trí Tuệ (Prajñā-pāramitā) Nơi chư Phật xưng tán
Anh sáng rực hách dịch Siêng tu Hạnh Bồ Tát Viên mãn chí Tự Tha Hành Đạo Bồ Đề này
Xưng tên Từ Thị Tử (Maitriya Putra: Con của Từ Thị) Viên mãn Hạnh sáu Độ
Vượt lên Vị (địa vị) Thập Địa
Con dùng Thiện Nguyện Chúng Sinh này Mệnh chung mau đến cung Đâu Suất
Thọ sinh đều ở lầu Kiến Pháp Liền làm con trưởng của Từ Thị Thập Địa tự tại xuống Diêm Phù Chứng đắc Thập Lực Đại Vị thời Nguyện thọ vị Cam Lồ Diệu Pháp Viên mãn Phật Hạnh không dư sót
Từ đây, mệnh chung nương Nguyện Lực Liền được sinh lên Trời Đâu Suất
Mau được trao truyền Bồ Đề Ký
Này A Nan! Nên biết Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát như đây dùng chân thiện xảo tu Nghiệp Tĩnh Hạnh, Đạo Lộ chẳng thuận mà được Bồ Đề Vô Thượng, thành Đẳng Chính Giác, thành tựu Chân Thật Đại Phương Tiện Môn.
Khảo xét Kinh này, ở Hán Tạng chưa thấy mà Phiên Bản cũng không có. Xong chư Hiền ở Tây Quốc có nhiều chú giải, cùng nhau làm công khóa hằng thường, cùng với Hoa Nghiêm Hạnh Phẩm, 35 Phật Hạnh Nguyện Phẩm xưng là Tam Chủng Đại Sám Nguyện.
Kẻ ngu dốt này (lời nói khiêm cung của người viết) lược nghĩ khởi đầu từ lúc chú thích Phạn Văn hoặc Kinh của nhóm Di Lặc Thượng Sinh Hạ Sinh. Tức lấy điều thiết yếu (phần lớn, Trúc Pháp Hộ đã dịch Di Lặc Bồ Tát Hạ Sinh Kinh và các bản tương cận)
Nay thời Hải nội thanh ninh (trong biển lặng yên chỉ thời thanh bình an vui) ba Giáo đều mạnh, tư dụng chẳng thiếu, nhân dân hướng thiện rất nhiều. Gần đây thường nghe sửa sang xây dựng (Tu Kiến) Long Hoa Hội. Trộm nghĩ là hoặc có người muốn Trì Tụng, nhân đặc biệt dịch ra Hán Văn liền đối với Tín Thị (điều tin tưởng) tụng đọc ngưỡng cầu. Thánh Từ gia hộ rộng bày lưu thông làm Nguyện vậy.
14/12/2003  • Leave a Comment