Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức | Ksitigarbha Sutra

Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva

Mời đọc bản tiếng Việt tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *