Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Công Đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NXB TÔN GIÁO – PL 2549 – DL 2005
CHƯ KINH NHẬT TỤNG
—o0o—
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC
Việt dịch: HT Thích Trí Quang

MỤC LỤC

Trang 01 – Mục lục
Trang 02 – Phẩm 01 – Thần Thông Tại Cung Đao Lợi
Trang 03 – Phẩm 02 – Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại
Trang 04 – Phẩm 03 – Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sinh
Trang 05 – Phẩm 04 – Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù
Trang 06 – Phẩm 05 – Danh Xưng Địa Ngục
Trang 07 – Phẩm 06 – Thế Tôn Tuyên Dương
Trang 08 – Phẩm 07 – Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất
Trang 09 – Phẩm 08 – Các Vua Diêm La Xưng Tụng
Trang 10 – Phẩm 09 – Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật
Trang 11 – Phẩm 10 – Trắc Lượng Công Đức Bố Thí
Trang 12 – Phẩm 11 – Thần Đất Hộ Trì
Trang 13 – Phẩm 12 – Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe
Trang 14 – Phẩm 13 – Thế Tôn Ký Thác  • Leave a Comment