[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Last updated 10 Oct 2018

Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật giáo ngày nay.

1. Danh hiệu

Thích Ca Mâu Ni, tên Phạn là Śākya-muṇi, dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu Nẵng, Thích Ca Văn, … lược xưng là Thích Ca, Mâu Ni, Văn Ni. Dịch ý là Năng Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc xưng là Thích Ca Tịch Tĩnh, Lại Xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Thích Ca Mâu Ni được dịch là Năng Nhân Tịch Mặc trong đó Năng Nhân là dòng họ Thích Ca và Tịch Mặc là bậc Đại Thánh. Như vậy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Bậc Đại Thánh của dòng họ Thích Ca.

Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật giáo ngày nay.

Đức Phật Thích Ca giáng sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ, Bắc Ấn Độ, họ là Kiều Đáp Ma, tên là Tất Đạt Đa.

2. Kinh điển

Các bộ Kinh điển Phật giáo hiện nay đều được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng trong 40 năm hoằng pháp.

Các bộ kinh điển thuyết về sự kiện Đức Phật Đản sanh:

[drthoai107postslistcats cat=”369″ include_date=”true” orderby=”date”]

==>> Mời đọc thêm: Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Kinh Bổn Sanh

3. Hình tướng

Đức Phật Thích Ca được thờ phụng ở tất cả các truyền thống và tông phái Phật giáo.

Đức Phật Thích Ca được thờ phổ biến với hai hình tượng: Đản Sanh và tượng ngồi với Thiền Định Ấn hoặc thuyết pháp ấn, Giáo Hóa Ấn, Xúc Địa Ấn. Ngoài ra có tượng Phật nằm nghỉ hoặc nhập Niết Bàn và tượng đứng.

4. Chủng tử, thủ ấn và chân ngôn Phật Thích Ca

Chủng tử của Phật thích Ca là chữ BHA, BHAḤ, BHRŪṂ

Thủ ấn Phật Thích Ca Mâu Ni: Bát Ấn, Trí Cát Tường Ấn.

Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chân Ngôn: Om, Muni Muni Maha Muni Sakyamunaye Svaha

Thần chú Thỉnh triệu Phật Thích Ca Mâu Ni: Om Ah Sakyamunaye Bhrum Hum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *