[0202] KINH HIỀN NGU

KINH HIỀN NGU

Việt dịch HT Thích Trung Quán

———-0O0———-

TRANG 01. MỤC LỤC

TRANG 02. QUYỂN I

1. Phạm Thiên thỉnh Pháp

2. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn.

3. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai.

4. Đi ở lấy công cúng dàng.

5. Thần bể với người đi buôn.

6. Cầu tự.

7. Thái Tử Tu Xà Đề.

TRANG 03. QUYỂN II

8. Cô Kim Cương

9. Tỷ Khưu Kim Tài

10. Hoa Thiên

11. Tỷ Khưu Bảo Thiên

12. Sàn Đề Bà La

13. Vua Từ Lực cho huyết

14. Hàng phục Lục Sư

TRANG 04. QUYỂN III

15. Cứ Đà thí thân

16. Vua Đại Quang Minh

17. Ưu Ba Tư Na

TRANG 05. QUYỂN IV

18. Xuất gia công đức

19. Sa Di hộ Giới

20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi

21. Hai vợ chồng nghèo

22. Bà lão bán nghèo

TRANG 06. QUYỂN V

23. Kim Thiên

24. Trùng Tín

25. Tán Đàn Ninh

26. Bố thí đầu

TRANG 07. QUYỂN VI

27. Bố thí mắt

28. Năm trăm người mù

29. Phú Na Kỳ

30. Ni Đề

TRANG 08. QUYỂN VII

31. Đại Kiếp Tân Ninh

32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu

33. Lê Kỳ Di

34. Thiết đầu La Kiện Ninh

35. A Du Ca

36. Bảy Lọ vàng

37. Sai Ma

TRANG 09. QUYỂN VIII

38. Cái Sự

39. Đại Thí tát biển

40. A Nan Tổng Trì

TRANG 10. QUYỂN IX

41. Ưu Bà Tư

42. Con ngộ sát cha

43. Tu Đạt làm Tinh Xá

44. Lặc Na Sà Gia

45. Cá trăm đầu

46. Tịnh Cư Thiên

Ghi chú: Kinh Hiền Ngu tất cả là 13 Quyển và 69 Phẩm, nhưng ở đây Hòa Thượng chỉ chọn lọc dịch 9 quyển và 46 Phẩm thôi.  • Leave a Comment