Kinh Lăng Già – Thích Nữ Trí Hải dịch – trọn bộ

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.  • Leave a Comment