[0440] KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH (KINH VẠN PHẬT)

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH – KINH VẠN PHẬT

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

.  • Leave a Comment