[0187] KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Trang 01. Mục lục

Quyển I

Trang 02. Phẩm 1: Mở Đầu

Trang 03. Phẩm 2: Cung Trời Đâu Suất

Trang 04. Phẩm 3: Chủng Tộc Thù Thắng

Trang 05. Phẩm 4: Pháp Môn

Quyển II

Trang 06. Phẩm 5: Giáng Sinh

Trang 07. Phẩm 6: Ở Trong Thai Mẹ

Quyển III

Trang 08. Phẩm 7: Đản Sanh

Quyển IV

Trang 09. Phẩm 8: Viếng Đền Thờ Chư Thiên

Trang 10. Phẩm 9: Các Vật Dụng Quý Báu Dùng Trang Sức

Trang 11. Phẩm 10: Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa

Trang 12. Phẩm 11: Xem Công Việc Nhà Nông

Trang 13. Phẩm 12: Hiện Rõ Tài Nghệ

Quyển V

Trang 14. Phẩm 13: Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ

Trang 15. Phẩm 14: Cảm Mộng

Quyển VI

Trang 16. Phẩm 15: Xuất Gia

Quyển VII

Trang 17. Phẩm 16: Vua Tần Bà Sa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian

Trang 18. Phẩm 17: Tu Khổ Hạnh

Trang 19. Phẩm 18: Đến Sông Ni Liên

Quyển VIII

Trang 20. Phẩm 19: Đến Bồ Đề Tràng

Trang 21. Phẩm 20: Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng

Quyển IX

Trang 22. Phẩm 21: Hàng Phục Chúng Ma

Trang 23. Phẩm 22: Thành Bậc Chánh Giác

Quyển X

Trang 24. Phẩm 23: Ca Ngợi

Trang 25. Phẩm 24: Thương nhân Được Phật Thọ Ký

Trang 26. Phẩm 25: Đại Phạm Thiện Vương Khuyến Thỉnh

Quyển XI

Trang 27. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân

Quyển XII

Trang 28. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân (tiếp theo)

Trang 29. Phẩm 27: Giao Phó Dặn Dò

Nguồn Tạng Thư Phật học  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29