Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Tây Phương Cực Lạc / Tịnh Độ Kinh Pháp / Tam Kinh Tịnh Độ / Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng thích – Tỳ Kheo Thích Hằng Quang

Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng thích – Tỳ Kheo Thích Hằng Quang

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH
Tỳ Kheo Thích Hằng Quang

MỤC LỤC
Trang 1 – Mục Lục
Trang 2 – Pháp Hội
Trang 3 -Duyên Khởi Kinh
Trang 4 -Kinh Giảng
Trang 5 -Kinh Giảng (tiếp theo)
Trang 6 -Kinh Giảng (tiếp theo)
Trang 7 -Kinh Giảng (tiếp theo)
Trang 8 -Kinh Giảng (tiếp theo)
Trang 9 -Kinh Giảng (tiếp theo)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9