KINH TĂNG NHẤT A-HÀM TRỌN BỘ

Kinh Tăng Nhất A-Hàm

Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
PL 2541 – TL 1997

Nguồn kinh http://www.buddhanet.net/

 

TẬP I

QUYỂN 1
01. PHẨM TỰA
02. PHẨM THẬP NIỆM
03. PHẨM QUẢNG DIỄN
04. PHẨM ĐỆ TỬ
05. PHẨM TỲ-KHEO-NI
06. PHẨM THANH TÍN SĨ (ƯU-BÀ-TẮC)
07. PHẨM THANH TÍN NỮ (ƯU-BÀ-DI)
08. PHẨM ATULA
09. PHẨM MỘT NGƯỜI CON

QUYỂN 2
10. PHẨM HỘ TÂM
11. PHẨM BẤT ĐÃI
12. PHẨM NHẬP ĐẠO
13. PHẨM LỢI DƯỠNG
14. PHẨM NGŨ GIỚI
15. PHẨM HỮU VÔ
16. PHẨM HỎA DIỆT

QUYỂN 3
17. PHẨM AN-BAN (1)
17. PHẨM AN-BAN (2)
18. PHẨM TÀM QUÍ
19. PHẨM KHUYẾN THỈNH

QUYỂN 4
20. PHẨM THIỆN TRI THỨC
21. PHẨM TAM BẢO
22. PHẨM CÚNG DƯỜNG

QUYỂN 5
23. PHẨM ĐỊA CHỦ
24. PHẨM CAO TRÀNG (1)
24. PHẨM CAO TRÀNG (2)
24. PHẨM CAO TRÀNG (3)

QUYỂN 6
25. PHẨM TỨ ĐẾ
26. PHẨM TỨ Ý ĐOẠN (1)
26. PHẨM TỨ Ý ĐOẠN (2)

TẬP II

QUYỂN 1
27. PHẨM ĐẲNG TỨ ĐẾ
28. PHẨM THANH VĂN
29. PHẨM KHỔ LẠC

QUYỂN 2
30. PHẨM TU ĐÀ
31. PHẨM TĂNG THƯỢNG

QUYỂN 3
32. PHẨM THIỆN TỤ
33. PHẨM NGŨ VƯƠNG

QUYỂN 4
34. PHẨM ĐẲNG KIẾN

QUYỂN 5
35. PHẨM TÀ TƯ
36. PHẨN THÍNH PHÁP (Dhammasavana)
37. PHẨN LỤC TRỌNG (1)
37. PHẨN LỤC TRỌNG (2)

QUYỂN 6
38. PHẨM LỰC (1)
38. PHẨM LỰC (2)
39. PHẨM ĐẲNG PHÁP

TẬP III

QUYỂN 1
40. PHẨM THẤT NHẬT (1)
40. PHẨM THẤT NHẬT (2)
41. PHẨM MẠC ÚY

QUYỂN 2
42. PHẨM BÁT NẠN (1)
42. PHẨM BÁT NẠN (2)
43. PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI BÁT CHÁNH (1)
43. PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT (2)

QUYỂN 3
44. PHẨM CHÍN NƠI CƯ TRÚ CỦA CHÚNG SANH
45. PHẨM MÃ VƯƠNG

QUYỂN 4
46. PHẨM KẾT CẤM
47. PHẨM THIỆN ÁC
48. PHẨM BẤT THIỆN (1)
48. PHẨM BẤT THIỆN (2)

QUYỂN 5
49. PHẨM CHĂN TRÂU (1)
49. PHẨM CHĂN TRÂU (1)
50. PHẨM LỄ TAM BẢO

QUYỂN 6
51. PHẨM PHI THƯỜNG
52. PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN

———-0O0———-  • Leave a Comment